Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител за актуализиране на технически проект за обект:"Рехабилитация на път II-86 Чепеларе -- Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание)/км 94+372,44 (по проект)" Актуализираният проект да се изработи при максимално запазване на проектното решение от 2007 год. Съгласно техническия проект от 2007 г. участъкът е изцяло рехабилитация на директното трасе и не се предвиждат строителни дейности извън съществуващия пътен сервитут. С актуализираното проектно решение също не трябва да се засягат имоти от поземления и горски фонд и строителните работи трябва да бъдат изцяло в съществуващия пътен сервитут. 1.2. Актуализираният проект да се изработи в обем и съдържание в съответствие със Заданието за актуализиране и всички нормативни документи по отношение проектирането на пътища, пътни съоръжения и техническа инфраструктура. Проектът включва: 1.2.1. Извършване на полско-измервателни работи, обстоен оглед на трасето, проучване на техническата инженерна инфраструктура, разположена в обхвата на пътя и предварителни съгласувания с експлоатационните дружества. 1.2.2. Изработване на технически проект в следните части: - Пътна; - Геодезия; - Инженерни мрежи; - План за безопасност и здраве; - Съгласуване на проекта със заинтересованите ведомства, свързани с приложимите технически документи и действащата нормативна уредба в рамките на изпълнение на обществената поръчка. 1.3. Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към него: 1.3.1. Извършване на всички съгласувания с всички органи и експлоатационни дружества (НЕК, ЕВН, БТК, всички мобилни оператори, ВиК, Пътна полиция, общини и др.), чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на поръчката. 1.3.2. Изпълнение на задълженията си като проектант, по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Наредба № 3 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти). 1.3.3. Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ, включително и по време на извършване на строителството. 1.3.4. Поемане на отговорност за качеството на проекта по време на извършване на строителството, която Изпълнителят ще обезпечи като при сключване на договора за проектиране предостави на Възложителя Гаранция за изпълнение на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71311220

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на автомагистрали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

14.172 км

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

44500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да има опит в проектиране в област, приложима към предмета на поръчката - ново строителство / рехабилитация / реконструкция на автомагистрали и пътища I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България. 2. Да е проектирал поне три обекта в област, приложима към предмета на поръчката (ново строителство / рехабилитация / реконструкция на автомагистрали и пътища I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България) за последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.), всеки от тях на стойност най-малко 20 000 лв без ДДС. 3. Да има внедрена система за управление на качеството (или да бъде в процес на внедряване), сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2000/2008. 4. Да разполага с екип за изпълнение на обекта на обществената поръчка и за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на обекта, включително осигуряване на контрола на качеството, включващ ръководен служител и минимален брой други служители/специалисти, които притежават съответната инженерно-техническа квалификация и професионален опит: 4.1. Ръководни служители с пълна проектантска правоспособност за съответната специалност, със следните квалификация и професионален опит: а) Ръководител на екипа и водещ проектант по част "Пътна" – 1 човек: •ръководи цялостното проектиране на обекта, координира изработването на отделните части на проекта/проучването, съобразно изискванията на заданието за актуализиране и приложимото българско законодателство, подпомага и информира заинтересованите страни в проекта; •ръководи проектирането на пътната част на обекта, съобразно изискванията на заданието за актуализиране и приложимото българско законодателство; •квалификация и професионален опит: да има образователна степен "магистър", специалност "Транспортно строителство" или еквивалентна; с общ професионален опит в пътния сектор - не по-малко от 7 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на пътища - не по-малко от 5 год. б) Водещ проектант по част "Големи съоръжения" – 1 човек: •ръководи проектирането на големите съоръжения, подпорните и укрепителните стени на обекта, съобразно изискванията на заданието за актуализиране и приложимото българско законодателство; •квалификация и професионален опит: да има образователна степен "магистър", специалност "Транспортно строителство", "ПГС"/"ССС" или еквивалентна; с общ професионален опит в пътния сектор - не по-малко от 6 год.; със специфичен професионален опит в проектирането на големи съоръжения - не по-малко от 4 год. в) Инженер геодезист – 1 човек: •квалификация и професионален опит: да има образователна степен "магистър", специалност "Инженер геодезист" или еквивалентна; с общ професионален опит като геодезист - не по-малко от 6 год.; със специфичен професионален опит като инженер-геодезист в областта на пътното проектиране - не по-малко от 4 год. 4.2. Минимален брой служители (специалисти) с пълна проектантска правоспособност за съответната специалност и професионален опит поне 3 (три) години в извършването на дейности, идентични с дейностите по изпълнение на проекта, обект на настоящата обществена поръчка, в следния състав: а) за част "Пътна" – минимум 1 човек; б) за част "Големи съоръжения" – минимум 1 човек; в) за част "Геодезия" – минимум 1 човек. 4.3. Участникът да има възможност при необходимост да осигури други служители (специалисти) (инженер ВиК, Електро инженер, инженери по др. специалности), с пълна проектантска правоспособност за съответната специалност, в зависимост от нуждите на обекта на настоящата обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/06/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7. Декларация,че учасникът е запознат с договора(Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 10. Банкова гаранция за участие по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 13; 12. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 13. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 14. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 15. Технически данни по предмета на поръчката - Приложение "А" 16. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение на обекти свързани с обществената поръчка- Приложение № 9 17. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 18. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. Срок на валидност на офертите – 90 дни от датата на подаването им. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/06/2012