Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул."България" №32, За: Елена Таушанова, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 316

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки, необходими за изпълнение на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на 8 броя документации за обществени поръчки със следния предмет: 1.Инженеринг на ПСОВ-Свиленград и авторски надзор 2.Инженеринг на ВиК мрежа кв.Кап.Петко и кв.Гебран и авторски надзор 3.Строителство на В и К на кв.Изгрев 4.Строителен надзор за ПСОВ-Свиленград и ВиК мрежа 5.Изпълнение на Техническа помощ за управление на инвестиционния проект 6.Изпълнение на текущ одит по проекта 7.Изпълнение на дейности за публичност и информация по проекта 8.Авторски надзор при изпълнение на строителството на ВиК мрежа в кв.„Изгрев”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14100 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с разработване на документации за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, във връзка с изпълнението на проект „Изграждане, реконструкция и модернизация на канализационна мрежа, ПСОВ и водоснабдителна мрежа в гр.Свиленград”. Изпълнителят се задължава освен задължителната документация да изготви и представи на възложителя попълнени образци на обявления и решения (образци на АОП в невалидиран екземпляр). При изготвяне на документацията определеният за изпълнител е длъжен да спазва изискванията на ЗОП, ППЗОП, както и изискванията на Оперативна програма „Околна Среда”. Изготвената документация трябва да има задължително минимално съдържание, съгласно изискванията на чл.28 от ЗОП. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Участниците следва да разполагат с екип от специалисти, чиято компетентност е във връзка със спецификата на поръчката. В екипа, ангажиран с изпълнение на поръчката трябва да бъдат включени лица, отговарящи на следните изисквания: - експерти с икономическо, юридическо и инженерно техническо ВиК образование (образователно квалификационна степен „магистър”) - посочените експерти да имат професионален опит минимум 3 години, като поне един от тях да има опит в подготовката и/или изпълнението на процедури за възлагане на обществени поръчки. 2. Участникът и/или предложените от него експерти следва да е изпълнил поне един договор за изготвяне на документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП през последните три години /2009, 2010 и 2011г./.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/06/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Образците по процедурата могат да бъдат намерени на сайта на Община Свиленград- www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/06/2012