Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Георги Фучеджиев, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: g.fuchedzhiev@api.government.bg, Факс: 02 9173260

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно осигуряване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител на допълнителни видове работи: довеждане на кабелна линия, изграждане на трансформатор, направа на команден център за управление на ел. захранване, оборудване и свързване на тунели на АМ“Люлин“ във връзка с изграждане на външно осветление на АМ“Люлин“ – пътен възел СОП км 0+000 и пътен възел „Даскалово“ км 18+400“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

0

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Срок за изпълнение на договора е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписването му и включва изп-е на дейностите по Етапи I и II с времетраене и последователност, както следва:Етап I : за дейностите от т.1 до т.5 вкл. от КСС - Пр.№ 6.1 от 10 (десет) календарни дни;Етап II: за дейностите от т.6 до т.8 от КСС - Пр.№ 6.1 – от 90 (деветдесет) кал. дни; 2. Общо за посл. 5 (пет) години ('07,'08,'09,'10 и '11) да е изпълнил не по-малко от 3 (три) д-ра за проектиране и изграждане информационни управляващи радио системи на осветителни уредби с обратна връзка и отдалечен командно оперативен център, съгл. Пр. № 8.1а, ведно с приложени към него копия на тези д-ри и препоръки за добро изп-е по съот. д-ри; 3. Общо за последните 5 (пет) години ('07,'08,'09,'10 и '11) да е изпълнил поне 3 (три) договора за проектиране и изграждане на трансформаторни постове и кабелно електрозахранване,съгл. Пр. № 8.1.б, ведно с приложени към него копия на тези договори и препоръки за добро изпълнение по съответните договори; 4.Заверено копие от Удост-е за вписване в ЦПР на строителите в РБ, като строител изп-щ обекти от 2-ра гр., І-ва кат-я, съгл. ПРВВЦПРС и обекти от 1-ва гр. строежи от високото стр-во,прилежащата му инфрастр-ра, електр. съобщ. мрежи и съоръжения, V-та кат-я, съгл. ПРВВЦПРС,и копие от картонче за вписване, валидно към датата на крайния срок за подаване на оферти; 5.Екип от технически лица: а) Специалист част "Електрическа" - да е с образов. степен „магистър”, спец. „Екетроинженер” или аналогична,да притежава стаж по специалността не по-малко от 3г; б) Специалист част "Геодезия" - да е с образов. степен „магистър” геодезист или аналогична спец-т, да притежава стаж по специалността не по-малко от 3 г; в) Специалист част "Конструктивна" - да е с образов. степен „магистър” строителен инженер или аналогична спец-т,да притежава стаж по специалността не по-малко от 3г; г) Специалист част "Архитектурна" - да е с образов. степен „магистър” архитект или аналогична специалност,да притежава стаж по специалността не по-малко от 3 г; д) Специалист част "Пожарна безопасност" - частта "Пожарна безопасност" се изготвя от водещия специалист за съотв. вид обект, в случая част „Електрическа“. Изискванията по т.5 за лицата по а) ,б) в), г), д) се доказват с: трудово-биогр. справка(Пр. №7.2), копия от дипломи, удост-я за пълна проектантска правосп-т, копия от трудов или гражд. д-р и копия от трудови книжки (или еквивалентен док-т,показващ труд. или осиг. стаж), както и др. док-и, издадени от трети лица, удост-щи квалиф. и опита в подобни проекти; 6. Заверени копия от документи: ISO 9001, BS OHSAS 18001,ISO 14001,издадени на името на участника; 7.Оригинал на банкова референция, удост-щ наличието на собствен финансов ресурс или достъп до кредитни линии, позлволяващ изпълнението на СМР, обект на поръчката, в размер не по-малко от 130 000 (сто и тридесет хиляди)лв; 8.Заверено копие на балансите и ОПР за посл. три финансови ('09,'10 и '11) год.; 9.Общ оборот от д-ри за посл. три финансови ('09,'10 и '11)год.- не по-малко от 780 000лв.(Пр.№9);10.Изпълнението на поръчката трябва да е съобразено и да отговаря на Техническото задание (Пр..№А) и Указания за изпълнение на общ.поръчка (Пр.№Б);11.Заверено копие от валидна застраховка граж.отг. 1-ва катег.строежи,съгл.чл.171.от ЗУТ;12.Заверено копие на валидна застраховка,съгл. НЗЗРС за риска"трудова злополука" на името на участника(срок на валидност не по-малък от срока навалидност на офертата)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/06/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1)Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2) Заверено копие от документа за регистрация на участника или ЕИК съгл.чл.23 от Закона за търговския регистър,а когато е ФЛ – копие от документа за самоличност.Участникът прилага удост-е за актуално състояние,в случай,че не е представил ЕИК. 3) Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 4) Всички документи удостоверяващи икономически, финансови, техническите възможности и квалификация на участника, съгл. Пр.№Б-Указания за изпълнение на общ.поръчка; 5)Декл-я за приемане изискванията в Техн.задание(Пр.А) - Пр.13; 5)Оферта, съгласно Приложение № 4; 6)Техническа оферта – Приложение № 5 7) Ценова оферта, съгл. Приложение № 6; 8)КСС - Пр. №6.1; 9)Декл.за запознаване с д-ра-Пр.№12; 10) Проект на д-р, подпечатан и подписан от участника на всяка страница. Възложителят си запазва правото да променя проекта на д-ра, в съотв. условията на настоящата покана и офертата на участника, който е избран за изпълнител - Пр. №11; 11) Списък на д-ри за проектиранеи изграждане информационни управляващи радио системи на осветителни уредби с обратна връзка и отдалечен командно оперативен център през посл.5г.- Пр.№8.1а; 12) Списък на д-ри за проектиране и изграждане на трансформаторни постове и кабелно електрозахранванепрез посл.5г.- Пр. № 8.1.б; 13)Списък на д-ри за проектиранеи изграждане информационни управляващи радио системи на осветителни уредби с обратна връзка и отдалечен командно оперативен център през посл.три финансови год.-Пр.№8а;14)Списък на д-ри за проектиране и изграждане на трансформаторни постове и кабелно електрозахранване през посл.три финансови год.-Пр.№8б 15) Списък на участниците в екипа за из-е на поръчката-Пр.№7;16)Декл.поЗЗЛД-Пр.№7.1;17)Трудово-биогр.справка-Пр.№7.2; 18) Банкова гар-я за участие– Пр.№14 илипарична,преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC: BNBG BGSD; 19) Банкова гаранция за изпълнение на договора– Пр.№15; 20)Общ оборот от д-ри през последните 3 (три) финансови години (09, 10 и 11) - Пр.№ 9; 21)Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника.22)Декл-я за минимална цена на труда-Пр.№10;23)Банк.гар.авансово плащане-Пр.№16; Участникът може да добави друга допълнителна информация вкл. свидетелства,дипломи,сертификати брошури,които да удостоверяват,че участникът отговаря на условията на възложителя.В случай, че участникът не представи документите от т.1) до т.23),както и необходимите доказателствата към тях,ще бъде отстранен от процедурата. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан,непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан,непрозрачен плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3;наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III.АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2012