Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: инж.Лъчезар Попов, РБългария 1606, София, Тел.: 02 9173377, E-mail: l.popov@api.government.abv.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на експертно становище и комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна” на Технически проект за обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – западна дъга” участък от км 0+780 до км 6+309” Целта на поръчката е преглед на проектната разработка на всеки етап от процеса на проектиране, изготвяне на експертно становище (доклад), което е необходимо за разглеждане на проекта от Експертен технико-икономически съвет на Възложителя и изработване на Комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и Технически контрол по част „Конструктивна”, който ще бъде основание за издаване на разрешение за строеж.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

0

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

17500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1. Общият оборот за последните три финансови години (2009, 2010, 2011) от оценяване на инвестиционни проекти и (или) упражняване на строителен надзор на пътища - минимум 30 000 лева с ДДС. 2. Технически възможности и квалификация Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация: 2.1. Да е участвал в оценяването на инвестиционни проекти и (или) упражняването на строителен надзор на реконструкция и/или ново строителство на най-малко 2 (два) обекта (автомагистрали и пътища І, ІІ клас от Републиканската мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България) за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011). 2.2. За изработването на експертно становище участникът в процедурата да представи екип със следните експерти с пълна проектантска правоспособност за съответната специалност и със следните квалификация и професионален опит: а) Експерт по част “Пътна”– 1 човек: •квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност “Транспортно строителство” или еквивалентна; със специфичен професионален опит в проектирането на пътища - не по-малко от 10 год.; б) Експерт по част “Големи съоръжения” – 1 човек: •квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност “Транспортно строителство”, „ПГС” или еквивалентна; със специфичен професионален опит в проектирането на големи съоръжения - не по-малко от 10 год.; в) Инженер геодезист – 1 човек: •квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”, специалност „Инженер геодезист” или еквивалентна; с общ професионален опит като геодезист - не по-малко от 7 год.; със специфичен професионален опит като инженер-геодезист в областта на пътното проектиране - не по-малко от 5 год.; г) Инженер геолог – 1 човек •квалификация и професионален опит: да има образователна степен “магистър”; специалност – „Инженер-геолог”; общ професионален опит: участие в проучвателни дейности като геолог, не по-малко от 7 години; специфичен професионален опит: упражняване на професията геолог в областта на извършване на инженерно–геоложки проучвания на минимум 3 (три) пътни обекта. 2.3. Да има внедрена система за управление на качеството (или да бъде в процес на внедряване), сертифицирана по международен стандарт за качество ИСО 9001: 2000

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Оферта, съгласно Приложение № 4. 5. Техническа оферта – Приложение № 5 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7. Декларация,че учасникът е запознат с договора(Приложение-16) - Приложение № 15; 8. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните три години (2009, 2010, 2011) - Приложение № 7; 9. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 10. Банкова гаранция за участие– Приложение № 12; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 13; 12. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 13. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 14. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 15. Технически данни по предмета на поръчката - Приложение "А" 16. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) и доказателства за изпълнение на обекти свързани с обществената поръчка- Приложение № 9 17. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 18. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/05/2012