Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Емилия Георгиева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: е.georgieva@api.government.bg, Факс: 02 9173225

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/publicni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Оценки на имоти горски фонд, засегнати от строителството на обекти по обособени позиции, както следва: „Обходен път на гр. Враца” – път І–1 (Е 79) от км 0+000 до км 6+816.60; „Път І-1 /Е79/ Обходен път на гр.Монтана от км 102+060 до км 114+512.20; Път ІІІ-5004 „Обход на град Габрово“ от км 0+000 до км 31+000; Модернизация на участък от път І-1 (Е 79) „Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+122; А-1 „Марица“ Оризово - Капитан Андреево от км 5+000 до км 71+011.31 - инженерни мрежи и селскостопански пътища; „Обходен път на гр. Попово - юг“ участък от км 49+071.43 до км 53+071.43; Път І-5 Летище „Стара Загора“ - АМ „Тракия“ от км 236+323 до км 241+203.53; Път ІІІ-908/992 Ясна Поляна – Приморско от км 20+000 до км 31+721; Път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 4+360 до км 8+431; Път ІІ-81 „Обход на гр. Берковица“ от км 72+685.15 до 77+537.92=79+900

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Общият брой на имотите, подлежащи на оценка за всички обекти е 203 броя. 2. При настъпила евентуална промяна в броя на имотите, поради делба, обединяване и други, оценката може да бъде допълнена или намалена, като крайната подадена цена за услугата няма да търпи корекции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1. Оценителите да притежават правоспособност на независими оценители по смисъла на Закона за независимите оценители за извършване на оценка на поземлени имоти в горски територии. 2. Оценители да бъдат сертифицирани от Камарата на независимите оценители в България. 3. Оценителите да имат професионален опит за оценяване на имоти минимум 3 години. 4.Да не са служители на инвеститора, заинтересовани от отчуждаването и роднини по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен на страните по отчуждаването. 5.Да бъдат юридически лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Ценово предложение за всеки един обект по обособените по-горе позиции, така че общата стойност в предложението да не надвишава 32 000лв. без ДДС. 2. Срок за изработване и съгласуване на оценителския доклад, който да бъде не повече от 15 календарни дни, считано от датата на предаване на необходимата информация. 3. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 4. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 5. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 6. Всички документи удостоверяващи техническите възможности или квалификация на участника. 7. Оферта, съгласно Приложение № 4. 8. Техническа оферта – Приложение № 5 9. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 10. Проект на договор, съгласно Приложение №9 11. Банкова гаранция за участие– Приложение №7; 12. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 8; 13. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 14. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "За АПИ", "Публични покани" до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/05/2012