Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173283

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт за строеж „Лот 1, Рехабилитация, усилване и подобряване на път Е-79 „Даскалово – Дупница“ от км 287+450 до км 326+638“.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Техническият паспорт следва да обхваща 7 подобекта на строежа

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

16000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът даа има опит в съставяне на технически паспорти на строежи в област, приложима към предмета на поръчката - ново строителство/рехабилитация/реконструкция на автомагистрали и пътища I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България; да е съставил поне два технически паспорта на строежи в област, приложима към предмета на поръчката (ново строителство/рехабилитация/реконструкция на автомагистрали и пътища I, II и III клас от Републиканската пътна мрежа на България или на автомагистрали и пътища с идентични характеристики извън България) за последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.); да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по международен стандарт за качество ISO 9001:2000/2008; да притежава лиценз за упражняване на дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строеж, издаден при условията на чл.166, ал.2 от ЗУТ. Участникът да отговаря на изискванията на чл.46, чл.47 и чл.48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3). Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаването им. Срок за изпълнение на дейностите по Договора - 90 (деветдесет) календарни дни. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя, не се класира. Участникът, избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: -документи по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП; -оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 13 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка . централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD -застраховка професионална отговорност;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1.Оферта, съгласно Приложение № 4. 2.Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка . централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD 4.Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП. 5.Техническа оферта, съгласно Приложение № 5. 6.Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 7.Проект на договор, не се попълва, но се подпечатва и подписва от участника на всяка страница - Приложение № 8. 8.Споразумение за съвместно осигуряване на ЗБУТ - Приложение № 8.1. 9.Декларация за запознаване с договора – Приложение № 9 10.Списък на съставени технически паспорти на строежи в област, сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните пет години (2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 г.) - Приложение № 7. 11.Документи за внедрена система за управление на качеството. 12.Копие от лиценз за упражняване на дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строеж, издаден при условията на чл.166, ал.2 от ЗУТ. 13. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 14. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/05/2012