Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Петър Бодльов, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: p.bodlyov@api.government.bg, Факс: 02 9173283

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за организация и поддържане на наличния архив на Агенция „Пътна инфраструктура“, като бенефициент по проекти, за които има сключени Договори за безвъзмездна помощ в рамките на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.““

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79995100

Описание:

Услуги по архивиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Очакван обем на обработена документация: 7 000 стандартни класьора - /2 000 от които за сканиране/

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията към задачата са да се създадат досиета на проектите от всички етапи с проекти, финансирани по ОПРР на ЕС. Дейностите за изпълнението й са следните: - изработване и поставяне на етикети на всички класьори; - съставяне описи на класьорите и номериране на страниците; - подготовка на предавателно-приемателен протокол; - окомплектоване съгласно Инструкция за архивирането и съхраняването на документи, свързани с изпълнението на оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“ в Агенция „Пътна инфраструктура“. - окомплектоване съгласно ГЛАВА 19 „Архивиране на документите”, от процедурния наръчник за управление и изпълнение на проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.. окомплектоване на документация за архивиране; - рационално разполагане на документите по вид и хронология, за максимално улеснява търсенето и работата с тях и създаване не съответен регистър. - сканиране на целите тръжни досиета на спечелилите участници в тръжните процедури, свързани с изпълнението на проектите; - сканиране на подписаните договори с избраните изпълнители на дейности, свързани с изпълнението на проектите; - сканиране на апликационните форми и договорите за безвъзмездна финансова помощ, сключени с УО, към всеки проект; - сканиране на сертификатите /протоколите/ за извършени СМР, представени от строителите и одобрени от възложителя; - разподвързаните документи, с цел да бъдат сканирани е задължително да бъдат окомплектовани отново съгласно изискванията на УО за архивиране на документите; - осигуряване на необходимата техника и нейната поддръжка за осъществяване на дейностите по архивиране, подвързване, етикиране, опис и сканиране на документите. Изброените по – горе дейности ще се осъществяват само в посочените от Възложителя помещения. Извършвайки дейностите по този договор, Изпълнителят и неговите служители следва да спазват изискванията относно конфликт на интереси по начин, съответстващ на разпоредбите на действащото българско законодателство. При изготвяне на офертата, всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на участниците. Участниците в настоящата малка обществена поръчка трябва да покрият следните критерии за допустимост: Минимум 2 изпълнени договора в областта на създаване, обработка, съхраняване и архивиране на документация, придружени със съответстващите им референции за добро изпълнение; За доказване на изискването по т.5.1. да представи портфолио на участникът, което да даде представа за изпълнени на 2 договора и предишни клиенти в областта на създаване, обработка, съхраняване и архивиране на документация; Участникът да е реализирирал общ оборот за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 120 000 лева. Участникът трябва да е реализирирал специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка, за последните три финансови години, а именно 2009, 2010 и 2011 в размер не по-малко от 90 000 лева. За доказване на изискването по т.5.2 и 5.3 участникът следва да представи копие от отчетите на приходи и разходи за предходните 3 финансови години /2009 г., 2010 г. и 2011 г./ и справка за оборота сходен с предмета на поръчката. Участникът трябва да разполага с екип от минимум 6 (шест) експерта за изпълнение на поръчката

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Оферта, съгласно Приложение № 6; 2. Заверено копие на документ за регистрация на участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 3. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранцията за участие се представя в една от следните форми: банкова гаранция по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка . централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBG BGSD; 4. Декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 5. Техническа оферта, съгласно Приложение № 5; 6. Ценова оферта, съгласно Приложение № 4; 7. Списък на основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, съгласно Приложение №7; 8. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8; 9. Специфичен оборот от услуги с предмет сходен на настоящата поръчка за последните 3 (три) години (2009, 2010 и 2011) - Приложение № 9; 10. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 11. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 12. Проект на договор, не се попълва, но се подпечатва и подписва от участника на всяка страница - Приложение № 14; 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/05/2012