Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработка и монтаж на 39 бр. билборда и изработка, отпечатване и монтаж на 56 бр. стикери върху монтирани билбордове по проектите от етап 2 на ОПРР” Изработване и монтаж на 39 бр. билборда за всяка пътна отсечка, които да указват дейностите по рехабилитация, както и следната информация: 1. Емблемата на Европейския съюз в съответствие с графичните стандарти в Анекс 1 на Регламент 1828/2006 на ЕК, както и изписване на наименованието Европейски съюз; 2. Изписване на пълните наименования на Европейския фонд за регионално развитие и Оперативна програма „Регионално развитие“; 3. Послание, символизиращо помощта на ЕС в конкретната операция.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 22000000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване на необходимите 39 бр. билборда, както и 56 бр. стикери върху монтирани билбордове по проектите от етап 2 на ОПРР. Билбордовете, и по-конкретно стикери върху монтирани билбордове с отпечатани върху тях текстове и изображения, трябва да бъдат поставени/монтирани върху стабилни пространствени съоръжения, изпълнени от метална конструкция с унифицирана форма. Размерът на визията за всички информационни табели е 2 м х 1 м. За монтирането на информационните табели не се изисква издаване на разрешение по смисъла на Наредбата за специално ползване на пътищата. При инсталирането на съоръженията, Изпълнителят трябва да спазва стриктно публикуваните от Управляващия орган Насоки за осъществяване на мерките за информация и публичност, разпоредбите на Наредба №18/23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, както и да използва примерните образци за билбордове и обяснителни табели (Приложения № 1.1 и 13) към настоящата покана. Образците могат да бъдат намерени и на следния интернет адрес – рhttp://bgregio.eu/Content.aspx?menu=left&pid=50

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да има минимум три години опит в изработването и монтажа на билбордове и/или информационни табели; 2. През последните три години /2009, 2010, 2011 г./ да е изпълнил успешно минимум два договора, с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка. Под предмет сходен с предмета на настоящата дейност се разбира изработването и монтажа на билбордове и/или информационни табели. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат приемани. Посочените обстоятелства следва да бъдат доказани чрез представяне на следните документи: - Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на настоящата дейност, включително стойностите, сроковете на изпълнение и получатели, придружен с референции за добро изпълнение за всеки един от договорите. Договори, за които не са приложени копия на референции за добро изпълнение няма да бъдат разглеждани. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията ще се отнасят за обединението като цяло.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката - крайният срок за изпълнение на услугата е до изтичане на срока на всички договори за представяне на безвъзмездна финансова помощ по Етап 2 на Оперативна програма „Регионално развитие” (ОПРР).Срокът за изпълнение по всеки един ЛОТ се определя в рамките на общия срок на договора. Изпълнението на всеки ЛОТ започва да тече от датата на сключване на договора с изпълнителя на СМР. Срок за доставка и монтаж: до 5 работни дни след получаване на заявка от страна на възложителя. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 10 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на изпълнени поръчки с идентичен характер на настоящата, които да бъдат доказани чрез възлагателни писма, договори или референции на Възложителя, съгласно Приложение № 7; 7. Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 11 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 8. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница - Прил.9; 9. Образец за билборд – Приложение № 1.1 10. Образец за обяснителни табели - Приложение № 13 11. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2012