Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: инж.Иван Манчев - Зам. Кмет, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611376, E-mail: imanchev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Целта на инвестиционния проект е помещенията, в които са се помещавали две книжарници в партерния етаж в Община Сливен, да се преустроят за нуждите на Дирекция „Местни данъци и такси”. Проектът предлага запазване на входа от изток, който се оформя и с рампа за инвалиди. Съществуващата южна зала се преустройва в „касов салон” с 6 броя касови гишета. Има предвидена и чакалня за изчакване, тъй като достъпът се контролира от охраната. На част от помещенията се изгражда с лека метална конструкция второ ниво за устройване на два офиса. Източната зала се оформя като „зала инспектори” с 10 работни места зад гише. От тази зала, пред вратата на по-ниско ниво, има съществуващо помещение, в което се разполагат санитарни възли, сервизно помещение и един офис с 3 работни места без достъп на посетители. От чакалнята при входа се предвижда направа на стълба за достъп до второто ниво. Освен двата новопроектирани кабинета над част от касовия салон, на второто ниво има съществуващо помещение, което се предвижда за офис с 6 работни места за ”контролно ревизионна дейност”.В сутеренните помещения, пригодени за архив се предвижда изграждане на вентилационна инсталация. За преустройство на съществуващите помещения в паричен салон е издадено Разрешение за строеж № 132 от 04.05.2012 г. от Главен архитект на Община Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подробно описание на видовете работи, количество и обем се съдържат в документацията за участие съгласно изготвената ПСД и Количествена сметка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

220000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Икономически и финансови изисквания Минимален оборот от строителство за последните три финансови години (2009, 2010, 2011 г.) - 660 000 лева (шестстотин и шестдесет хиляди лева) без ДДС; За доказване на това изискване се представят Счетоводен баланс и Отчет за приходите и разходите за съответните години. Технически изисквания 1. Участникът да има изпълнени минимум 3 (три) договора за строително – монтажни работи по договори за строителство през 2009, 2010, 2011, всеки поотделно на стойност - не по-малка от 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева без ДДС (Прилагат се документи, удостоверяващи че изпълненият обем СМР са приети от съответният възложител) и да е изпълнил поне един обект с подобен характер. 2. Участникът да разполага със собствени или наети технически лица, които да използва за изпълнение предмета на поръчката– минимум един ръководител обект с висше образование с минимум пет години професионален опит в строителството. За доказване на тези изисквания се представят: 1. Списък на договорите за строителство, които участникът е изпълнил през последните 3 години (2009 г., 2010 г., 2011 г.), с посочени: предмет, цена, място и срокове на изпълнение и клиенти съгласно образеца. Обстоятелствата, декларирани в списъка могат да се доказват с копия от договорите, придружени с препоръки (референции) за добро изпълнение. Забележка: Препоръките (референциите) трябва да съдържат следната информация: стойност на договора, срок на изпълнение, предмет на договора, кратко описание на извършените дейности по договора, име на клиента, потвърждение от клиента, дали работата на изпълнителя е била извършена качествено и в срок 2. Списък на инженерно-техническия състав на фирмата, определен за изпълнение строителството на обекта - предмет на обществената поръчка. Списъкът трябва да е придружена с професионални автобиографии и документи за образование и специфична професионална квалификация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена - 50 т. Срок за изпълнение - 30 т. Линеен график за изпълнение на поръчката - 10 т. Гаранционен срок, предлаган от участника - 10 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са образците на документи и ПСД, които са публикувани на интернет адреса на възложителя http://www.sliven.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/05/2012