BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Емилия Георгиева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: е.georgieva@api.government.bg, Факс: 02 9173225

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.api.government.bg/publicni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Избор на изпълнител за придобиване на земя за държавни нужди, след окончателно преоткосиране за обект: Път Е 79 "Даскалово- Дупница" от км 287+450 до км 305+220,53"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

70000000

Описание:

Услуги, свързани с недвижими имоти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.Дейности свързани с изпълнение на процедурите по одобряване на парцеларния план по реда на Закона за устройство на територията. 2.Дейности свързани с частично изменение и одобряване план на регулация за населени места, по реда на ЗУТ. 3.Дейности свързани с утвърждаване на трасе на имоти поземлен фонд, предварително съгласуване и учредяване сервитутно право на строеж на горски фонд за публични държавни нужди за изграждане на националната транспортна инфраструктура. 4.Дейности свързани с осигуряване на документи и изпълнение на отчуждителна процедура по реда на Закона за държавната собственост и Закона за устройство на територията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Перник

NUTS:

BG414

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците: 1.Професионална компетентност- изпълнявал отчуждителни процедури на пътни обекти. 2.Опит- завършени отчуждителни процедури на повече от два пътни обекта, при които кандидата е изпълнявал консултански услуги. 3.Да разполагат с екип от експерти със съответната професионална компетентност, които да са извършвали такива дейности- да са участвали в отчуждителни процедури поне на два пътни обекта. 4.Да е регистриран като търговец по търговския закон. 5.Да е регистриран по ЗЗЛД. 6.Да бъде сертифициран по ISO за сходна дейност с предмета на обществената поръчка Други изисквания: 1.Участниците следва да са български или чуждестранни юридически лица, които да са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. 2.Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на подаването й. 3.Срок за изпълнение на услугата - 6 месеца след възлагането й. 4. Документите в офертата трябва да отговарят на изискванията в поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Всички документи удостоверяващи техническите възможности или квалификация на участника. 5. Оферта, съгласно Приложение № 4. 6. Техническа оферта – Приложение № 5 7. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 8. Проект на договор пaрафиран на всяка страница, съгласно Приложение №11. 9. Банкова гаранция за участие– Приложение № 9; 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 10; 12. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя http://api.government.bg/publichni_pokani.php, раздел "За АПИ","Публични покани" до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2012