BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България" №32, За: Росица Андреева,Христина Анастасова ,Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74344;0379 74353;0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 211

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична доставка на компютърна техника, консумативи, поддръжка, ремонти,настройки и инсталиране за нуждите на Общинска администрация и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити: ЦДГ, ДЯ и ЗК,ОП "Благоустрояване и озеленяване" и Дейност "Социални услуги".

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50320000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на персонални компютри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата са в зависимост от възникнала необходимост.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общинска Администрация -Свиленград,ЦДГ,Детски ясли и ЗК,Общинско предприятие"Благоустрояване и озеленяване"

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I.Изисквания към доставката на компютърна техника и периферните устройства и доставката на консумативи: 1.Доставката на компютърната техника и периферните устройства до сградата на Общинска Администрация – Свиленград или до второстепенните разпоредители по бюджетни кредити е за сметка на Изпълнителя 2.Участниците следва да декларират, че предлаганата техника е нова, неупотребявана, нерециклирана и е в производствената листа на производителя към момента на подаване на предложението 3.Предлаганите изделия трябва да отговарят на техническите изисквания, посочени в Техническото задание. 4.Всички настолни и преносими компютърни системи и принтери да са комплектовани с документация и пълен комплект драйвери за Microsoft Windows XP и Microsoft Windows 7 на устройства на оптичен носител (а не с препратки към Интернет); 5.Гаранционният срок на компютърната техника трябва да бъде минимум 2 (две) години от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. II.Изисквания към ремонта на комютърната техника и периферните устройства: 1.При подадена заявка от страна на Възложителя или определени от него лица, чрез телефонно обаждане или електронна поща, специалист посещава Възложителя в рамките до 2 часа. 2.При необходимост от повече от 1 работен ден за отстраняване на проблем изпълнителя предоставя оборотна техника със същите или по-високи параметри от тези на повредената; 3.При ремонт вложените материали и компоненти да са с гаранция, оригинални, неупотребявани, нерециклирани; 4.За всеки извършен ремонт се издава протокол и гаранционна карта; 5.В случай на установяване на еднороден дефект на доставените компоненти /в гаранционен срок/ от един вид на не по-малко от 20% от компютърната техника, Изпълнителят се задължава да подмени дефектния компонент и на другата техника от същия вид, които не са проявили дефекта. III.Услугите включват: 1.Стриймиране 2.Ремонт на компютърна техника без части - диагностика и подмяна на повредена част с нова 3.Ремонт на принтер без части - диагностика и подмяна на повредената част с нова 4.Ремонт на монитор без части - диагностика и подмяна на повредената част с нова

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К = Кц. х 50 + Квр.р. х 40 + Кср.д. х 10 , където Кц. –Обща Цена Общата цена е сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade, консумативи и услуги на участник в процедурата. К вр.р. – Време за реакция Време за реакция / в минути/ е срокът, в който специалист на участника ще посети ОбА и/или второстепенните бюджетни разпоредители след получена заявка от Възложителя или от посочено/ упълномощено от него лице. Кср.д. – Срок на доставка /в дни/ след получена заявка от Възложителя или от посочено/упълномощено от него лице. Ц min Кц = --------- Ц пр Където: Ц – Обща цена /сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade, консумативи и услуги/ на участник в процедурата; Където: Ц min – предложена най-ниска обща цена /сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade, консумативи и услуги/ от участник в процедурата; Ц пр – предложената от участника обща цена /сумата от единичните цени на посочените компютърни конфигурации, компоненти за ремонт и up-grade ,консумативи и услуги/ Вр.р.min К вр.р. = ---------- Вр.р.пр. Където: Вр.р.min – предложено минимално време за реакция / в минути/ от участник в процедурата Вр.р.пр. – предложено време за реакция / в минути/ от участника Ср.д.min К ср.д. = ----------- Ср.д.пр. Където: Ср. д.min – предложен минимален срок /в дни/ от участник за доставка след заявка от Възложителя или от посочено/упълномощено от него лице. Ср. д.пр. – предложен срок от участника / в дни/ за доставка след заявка от Възложителя или от посочено/упълномощено от него лице.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2012