Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Петър Меродийски, Пламен Петров, България 1797, София, Тел.: 02 9396722; 02 9396713, E-mail: merodiiski@abv.bg, Факс: 02 9396722

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Строително-ремонтни работи в сградите на ДАМТН в гр. Пловдив и гр. Плевен”. Обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на покривна хидроизолация на административна сграда (Корпус 1) и на сграда - трафопост на ДАМТН в гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 63. Обособена позиция № 2: Подмяна на дървена и метална дограма с нова от PVC и алуминиев профил в сградите на ДАМТН в гр. Пловдив, бул. "Санкт Петербург" № 63, /корпус 1/, 3 етаж и в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27, 1 и 2 етаж. Обособена позиция № 3: Ремонт на част от офис помещенията на третия етаж в сградата на ДАМТН в гр. Пловдив, ул.”Санкт Петербург” № 63. Обособена позиция № 4: Ремонт на офис помещенията в сградата на ДАМТН, в гр. Плевен, ул. „Дойран“ № 27.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45261420, 45421130, 45430000, 45442180

Описание:

Хидроизолационни работи на покривни конструкции
Монтажни работи на врати и прозорци
Работи по полагане на подови настилки и стенни облицовки
Работи по пребоядисване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1: 1211 м2. Обособена позиция 2: 128 м2. Обособена позиция 3: 206 м2. Обособена позиция 4: 176 м2.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Сградите на ДАМТН в гр. Пловдив, ул.”Санкт Петербург” № 63 и гр. Плевен, ул. "Дойран" №27.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в приложението към поканата. Всеки участник може да подаде оферта за една или няколко обособени позиции. Договори с избраните изпълнители ще бъдат сключени при осигурено финансиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/06/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и технически задания по обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/06/2012