BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, ул."Гладстон" 67, За: Галина Симеонова Симеонова, Р България 1000, София, Тел.: 02 9406251, E-mail: g.simeonova@pudoos.bg, Факс: 02 9804131

Място/места за контакт: Галина Симеонова Симеонова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pudoos.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pudoos.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери за храна по реда на Наредба №11/22.12.2005г. на МТСП за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199770

Описание:

Купони за храна


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозното общо количество на ваучери за период от една година е до 9 504 бр. с номинал от 3 лв. За обща стойност на договора ще се приема сумата от 28 512 лв. с вкл. ДДС плюс разходи за предоставените ваучери, съгласно предложението на Изпълнителя.Общата прогнозна стойност с включен ДДС е в размер на 30 000 лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 1. Обект на поръчката: Изпълнителят на поръчката следва по заявка на Възложителя да отпечатва и доставя ваучери за храна по реда на Наредба №11/22.12.2005г. на МТСП за определяне на реда и осигуряване на безплатна предпазна храна и/или добавки към нея, с номинална стойност от 3.00 лв., имащи надеждна защита. Прогнозното общо количество на ваучери за период от една година е до 9 504 бр. с номинал от 3 лв. Ваучерите за храна следва да отговарят на изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003 г. 2. Изпълнителят не може да налага ограничения в броя на заявките на Възложителя за отпечатване и доставяне на ваучери. За обща стойност на договора ще се приема сумата от 28 512 лв. с вкл. ДДС плюс разходи за предоставените ваучери, съгласно предложението на Изпълнителя. 3. Изпълнителят трябва да притежава: - Разрешение от МФ за осъществяване на дейност като оператор за отпечатване на ваучери за храна, издадено по реда на чл. 9, ал. 4 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г. 4. Други изисквания: Участникът трябва да представи Декларация-списък на търговски обекти, приемащи ваучери за храна на територията на град София, които отговарят на изискванията на чл.15 (1), т. 1, 2, 3, 4, 5 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г.. Участник, който представи невярна информация в процедурата ще бъде отстранен. Доставките на ваучери за възложителя се извършват само въз основа на изрична писмена заявка, в която са посочени конкретни количества. Доставените ваучери следва да могат да се използват като валидно платежно средство в срок до края на календарната година през която са издадени, но не по-кратък от 30 календарни дни, считано от датата на доставяне. Възложителят няма задължение за минимално общо количество (в рамките на действие на договора) на заявени за доставка ваучери. Възложителят няма задължение да приема или заплаща ваучери, които са доставени без да е направена заявка. Доставките на ваучери за възложителя се заплащат от възложителя при изпращане на заявката за доставяне на ваучери, съгласно изискванията на Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г. Всяка отделна заявка на Възложителя следва да бъде изпълнена с еднократна доставка от страна на Изпълнителя. Възложителят няма ангажименти към финансовите взаимоотношения между изпълнителя и обектите за продажба на хранителни продукти и готови храни, в които са използвани ваучерите. Изпълнителят следва да достави поръчаните ваучери в срок до 5 /пет/ работни дни от датата на плащането, при спазване изискванията на чл. 13 от Наредба № 7 на МТСП и МФ от 09.07.2003г.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Kритерии за оценка на офертите Офертите на участниците ще се оценяват и класират според критерия „икономически най- изгодна оферта”. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: Показател 1 / К1 / – Цена за изработване, отпечатване, персонализиране и доставка на ваучерите – относително тегло в комплексната оценка 50%; Показател 2 / К2 / – Брой на търговските обектите на територията на град София, в които могат да се използват ваучерите – относително тегло в комплексната оценка 50%. Участника предложил най-ниска цена (С) получава максимален брой точки. Изчисляването се извършва по следна формула - 50 х C на участника предложил най-ниска цена /C на участника = К1. Участника представил списък с най-голям брой обекти (В) в гр. София, на които могат да се използват ваучерите предмет на поръчката получава максимален брой точки. Изчисляването се извършва по следна формула - 50 х В на участника/В на участника предложил най-голям брой обекти = К2. За изпълнител на поръчката ще бъде избран участника получил сумарно максимален брой точки (К1+ К2) по двата критерия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/05/2012 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Моля изпращайте Ваште оферти на адрес: София, ул. Триадица № 4

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/05/2012