Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България" №32, За: инж. Таня Георгиева, инж.Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74351, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на геодезични дейности за нуждите на община Свиленград, а именно: 1.Геодезични измервания - заснемане за осъществяване на контрол по време на строителство на сгради и линейни съоръжения и осигуряване на СМР по време на строителството;заснемане на линейни и площни съоръжения ;изготвяне на екзекутивни геодезически заснемания на линейни и площни съоръжения във връзка с чл.175 от ЗУТ; при констатиране на явна фактическа грешка за урегулирани имоти и поземлени имоти; заснемане на границите на поземлени имоти и урегулирани имоти в урбанизираните територии, общинска собственост ; извършване на геометрична нивелация за линейни и площни обекти ; 2.GPS измервания -измерване на геодезични мрежи за линейни и площни обекти; измерване на геодезични мрежи за нуждите на кадастъра и обработка на резултатите; 3.Трасиране -изработване на трасировъчни планове за линейни и площни съоръжения;трасиране на линейни и площни съоръжения ;трасиране на имотни граници в урегулирани територии и идентифициране и трасиране на поземлени имоти ; 4.Проектиране -изготвяне на работна геодезична основа за проектиране; изработване на подробни устройствени схеми и планове; изработване на планове за регулация и техните изменения (към части ПРЗ, ПР и частични изменения); изработването на ПУП (парцеларен план) в извънселищни и селищни територии за инфраструктурни обекти и устройствени проекти ;изработване на проекти за вертикална планировка за линейни и площни обекти; изработване на проекти за възстановяване на настилки; изготвяне на количествени сметки за вертикално планиране и благоустрояване; проекти за рекултивация на нарушени територии; кадастрален план; разделяне на поземлени имоти, делба; обединяване на поземлени имоти; допълване на непълноти и поправяне на грешки в кадастралните планове и кадастралните регистри; регулация; делби и обединение на УПИ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71353000

Описание:

Топографо-геодезични измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Неприложимо

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участниците да разполагат с техническото оборудване, необходимо за изпълнение на услугата – компютър, лицензиран софтуер за геодезични дейности, двучестотен GPS приемник за геодезични заснемания, тотална станция и нивелир. 2.Участниците да имат в състава си лице, правоспособно да извършва дейности по кадастъра и по инвестиционното проектиране. 3.Всички материали и разработки се предават в следния вид: - Плотерно изчертани на хартия /мащабите за всяка една от посочените позиции се уточняват преди съответното възлагане/. - В цифров вид унифициран cad формат одобрен от АГКК и dwg формат за Autocad (версия 2005 или последваща). Основните геодезичните измервания да се изготвят съгласно разпоредбите на ЗУТ и ЗКИР и подзаконовите нормативни актове към тях. Проектите трябва да съдържат материали, съгласно Наредба №4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти в идейна, техническа и работна фаза.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/05/2012