Версия за печат

BG-Кресна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна, ул.Цар Борис ІІІ №12, За: Мая Йорданова Митова, Р.България 2840, Кресна, Тел.: 07433 2352, E-mail: soukresna@abv.bg

Място/места за контакт: СОУ "Св.Паисий Хилендарски"

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http: //kresna-bg.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на закуска и поевтиняване на обяд на учениците от СОУ "Св.Паисий Хилендарски" гр.Кресна за срок от 3 години.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно заявка на възложителя

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

СОУ "Св.Паисий Хилендарски"

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Документ за съдебна регистрация /актуално състояние/ или единен идентификационен код; 2. Административни сведения /образец 1/ ; 3. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 от ЗОП /образец 2/; 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП /образец 3/; 5. Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП /образец 4/; 6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. чл. 93 ,ал.1 ,чл.94 ,чл. 96 буква „а” от Регламент (ЕО ,Евраком) № 1605/2000 на Съвета на ЕС ,приложим към общия бюджет на Европейските общности ,изменен с Регламент (ЕО ,Евраком) № 1995/2006 на Съвета на ЕС /образец 5/; 7. Ценова оферта /образец 6/; 8. Проекто договор /образец 7/-попълнен, подписан и подпечатан от кандидата; 9.доказателства за наличието на складово помещение с хладилна техника или хладилно помещение. 10. обектът, в който ще се изхранват децата да е в близост до училището и да е регистран в Агенцията за безопастност на храните. Непредставяне на някои от документите или неотговаряне на някое от по-горе изписаните изисквания е основание за отстраняване на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/05/2012 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

документите към офертата се представят в запечатан непрозрачен плик. Върху плика освен наименованието на участника се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Адресът на който трябва да бъдат изпратени офертите за участие е: гр.Кресна, ул.Цар Борис ІІІ №2

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/05/2012