Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173215, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на обходен път на гр. Ахелой. Разгледани са два варианта на пътя, обхождащи северозападно Ахелой, които са разработени за проектна скорост 100 км/час: - 1-ви вариант – „червен” от км 208+000 до км 213+105,95 с обща дължина – 5105,95 м - 2-ри вариант – „син” от км 208+000 до км 212+862,92 с обща дължина 4862,92 м

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71310000

Описание:

Консултантски инженерни и строителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС), Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ), Задание за обхват и съдържание на ДОВОС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

45000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Бургас

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: - Заданието за обхват и съдържание на ДОВОС, както и самият доклад, е необходимо да бъдат изготвени съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (обн.ДВ, 6р. 25/2003г,); - ДОСВ да бъде изготвен съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимост (обн. ДВ, бр. 73/2007г.). Експертите трябва да отговарят на изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредбата, като тяхната компетентност да бъде в областта на фитоценологията и зоологията; - При изработката на ДОСВ, стриктно трябва да се спазват предписанията, дадени от МОСВ в Решение № 36-ПР/2011г.; - Фирмата изпълнител следва да има изработени и одобрени от компетентния орган по околната среда минимум три ДОВОС с приложени към тях ДОСВ за пътни обекти, проектирани съгласно Норми за проектиране на пътища; - Заданието, както и докладите, трябва да бъдат изработени в срок до 50 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 2. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 3. Срок за изпълнение на поръчката – до 50 календарни дни 3.1. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата, на подписване на договора и предоставяне от страна на Възложителя, наличната проектна документация и други съпътстващи документи; 3.2. Поръчката ще се счита за изпълнена след одобрените 2 бр.доклади (ДОВОС) и (ДОСВ) от Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) на МОСВ и издаване на Решение. 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; •оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/05/2012