Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Любомир Стамов- главен експерт в отдел "ПНО", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611108, E-mail: lstamov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на дейности, произтичащи от Закона за движение по пътищата на територията на град Сливен и населените места на територията на Община Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233221

Описание:

Работи по пътна маркировка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

поръчката включва следните дейности: вертикална сигнализация; хоризонтална маркировка; поставяне на предпазни ограждения-висок и нисък тип; поставяне на указателни табели; изграждане на изкуствени неравности; проектно-проучвателни работи по организация на движението.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

150830 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на град Сливен и населените места в Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Дейностите да бъдат изцяло съобразени с изискванията на Закон за движение по пътищата; Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка; Наредба № 18 от 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци; Заповед № I3-359 от 24.02.2012 г. на министъра на МВР и Заповед № РД-02-14-447 от 24.02.2012 г. на министъра на МРРБ. Участникът да има в екипа си правоспособен проектант с професионална квалификация- транспортни съоръжения, организация и безопасност на движението с валидно удостоверение от КИИП Основния предмет на дейност на участника по съдебна/данъчна регистрация/ да включва проектиране и изграждане на хоризонтална и вертикална пътна сигнализация; Участникът да има изградена база и офис на територията на Община Сливен; Участникът трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП; Срокът на валидност на офертата е не по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайния срок на получаване на офертите. Оферта може да бъде представяна само за изпълнение на всички видове дейности. Плащането се извършва в български лева по банков път при условията на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/05/2012 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са образците на документи и указанията към участниците, които са публикувани на интернет адреса на възложителя http://www.sliven.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/05/2012