Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България" №32, За: Грозденка Дюлгерова,Гергана Тонева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308;0379 74354, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 308,стая 354

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на дезинсекция и дезакаризация срещу комари, бълхи и кърлежи с авиационна техника на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица за 2012г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90921000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. В землището на гр.Свиленград -местност ”Канаклийска ува” -550 дка -местност ”Орманя” -300 дка, -местност ”Пашекьовска ува” -800 дка -населено място-83 дка, 2. В землището на с.Кап.Андреево -местност ”Гюнлюка” -1467 дка -местност:”Биберлика” -800 дка 3. В землището на с.Генералово -местност ”Левка дере” -400 дка, -местност ”Ченгене дере” -400 дка -местност ”Тополите” -200 дка Общата площ 5000 дка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Земеделски имоти в землището на гр.Свиленград, в землището на с.Капитан Андреево и в землището с.Генералово

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основната цел на услугата е провеждането на ефективни действия в борбата с комари, бълхи и кърлежи и снижаване на риска от разпространение на инфекции.Дезинсекцията и дезакаризацията трябва да бъде извършена с авиационна техника с препарати за растителна защита и обхваща земеделски земи с обща площ от 5000 дка, находящи се в непосредствена близост до река Марица. Участникът трябва да използва препарати, които да отговарят на следните изисквания:възможност да се прилагат за съответния вид обработка;да са разрешени за пускане на пазара и употребявани в Република България; бърз начален ефект;високоефективни; ниска токсичност и кратък карантинен период;безвредни за хора и домашни животни; неувреждащи околната среда. Участникът следва да представи: списък на препаратите, които ще се използват при третиране на земните площи, както и начина на употреба на съответния препарат (концетрация и разходна норма); разрешение за пускане на пазара от Министъра на здравеопазването за съответния предлаган от участника препарат и разрешение за ползване на одобрени препарати за растителна защита от МЗХ; информационен лист за безопасност на съответния препарат.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/05/2012