Версия за печат

BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул. "Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова, Р България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2004, E-mail: chepelare_op@mail.bg, Факс: 03051 3475

Място/места за контакт: ул. "Беломорска" 44Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.chepelare.org/.

Адрес на профила на купувача: http://www.chepelare.org/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е „Избор на консултант за осъществяване на строителен надзор” по проект "Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе", финансирана от ОП "Регионално развитие 2007-2013", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/4.1-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини" и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 161 PO 001/4.1-06/2010/054.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71521000, 71530000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството
Строителни консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Възложителят по настоящата обществена поръчка иска да сключи договор с изпълнител, който да извърши строителен надзор на Строително-монтажни работи за укрепване поречието на р. Сивковска в границите на град Чепеларе” по проект "Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе", финансирана от ОП "Регионално развитие 2007-2013". Процедурата се провежда във връзка с проект по договор № BG 161 PO 001/4.1-06/2010

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12920 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Упражняване на строителен надзор по време на СМР за укрепване поречието на р. Сивковска в границите на гр. Чепеларе във връзка с изпълнение на проект "Създаване на условия за устойчиво развитие чрез подобряване на жизнената и работната среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе", финансирана от ОП "Регионално развитие 2007-2013", съобразно изготвения и одобрен проект. Изискванията към кандидатите са свързани с: -упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР, съгласно техническите проекти и изискванията на нормативните актове; -подписване на количествените сметки представени от Изпълнителя за извършените СМР и предаването им на Възложителя; -осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 (ДВ, бр. 72/2003) по време на строително-монтажните дейности; -осигуряване спазването на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и наредбите към него(ДВ, бр. 37 от 2004 г.); -контрол по опазване на околната среда по време на изпълнение на строително-монтажните дейности в съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; -осигуряване присъствието на авторския надзор по съответните части на техническите проекти на обекта по време на изпълнение на строително-монтажните дейности; -подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи, издадени по време на строителството и необходими за оценка на качеството на изпълнените работи; -даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните дейности и взимане на решения по технически въпроси, които не променят техническите проекти; -обсъждане с Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби в тридневен срок след нарушението; -съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности, който удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор. С този акт се извършва предаване на строежа от Изпълнителя на строително-монтажните дейности на Възложителя. -съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като се представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ. Максималния разполагаем финансов ресурс на Възложителя за дейността по СМР е 12 920 лева, без ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания към кандидатите: Минимално съдържание на офертата: 1.ЕИК или удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие) 2. Нотариално заверено копие на Лиценза за извършване на дейност от МРРБ 3. Нотариално заверено копие на диплома или удостоверение за професионална подготовка на представителя на надзорника, който ще отговаря за строителния надзор 4.Списък на лицата, които ще осъществяват сторителния надзор по съответените проектни части 5.Предложение за изпълнение на изискванията към обекта. 6.Техническа оферта. 7.Ценова оферта. 8.Срок на валидност на офертата и срок на изпълнение на предмета на поръчката;. 9. Парафиран проект на договор; Неразделна част от натоящата покана е образецът на ценовата, техническа оферта и проект на Договора, публикувани на сайта на Община Чепеларе на интернет адрес-секция "Обществени поръчки и търгове": http://www.chepelare.org/?page=pages&pid=7; Място за подаване на оферти: гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" №44 Б, сградата на Община Чепеларе, ет.2, ст. №17 - Деловодство

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2012