Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на одит на проект с наименование: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”, по Приоритетна ос 5: „Техническа помощ” и Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/5-01/2008 Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП “Регионално развитие” 2007-2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Основната цел на проекта е както следва: Оптимизиране и модернизиране на процесите на планиране, управление, наблюдение и оценка на пътните програми и проекти на Агенция „Пътна инфраструктура”, финансирани със средства от структурните фондове на ЕС. Основни задачи Пълният обхват на дейностите, които трябва да се извършат от изпълнителя, включително задължението за подготовка на Одиторски доклади, са посочени в т.4 и т.7 от Техническите спецификации /Приложение 14/.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: Отговорности на одитора, свързани с организацията на работата: •Отговаря за изпълнение на поставените задачи; •Носи отговорност за: - качествено и в срок изпълнение на поставените задачи;- даване на мнения, становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността;- при разработка на комплексни задачи участва в рамките на дадените му компетенции; - опазване в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са му станали известни във връзка с упражняване на дейността, както и да не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес; 2. Изисквания за доказване на техническите възможности: 2.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура, участникът следва: 2.1.1. да докаже, че лицето, представляващо юридическото лице е вписано в Регистъра на регистрираните одитори или участникът е специализирано одиторско предприятие, по смисъла на §1, т. 9 от ЗНФО. За участници – физически лица, същите следва да са вписани в регистъра на регистрираните одитори; 2.1.2. през последните три години /2009, 2010 и 2011 г./ да е изпълнил не по-малко от 1 (един) договор за извършване на одит на проекти. 3.Документи за док. на техн. възможности на у-ка:Заверено копие на документ за вписване в Регистъра на рег. одитори; Списък на осн. дог. за извършване на одит на проекти, изпълнени през последните 3 години /2009, 2010, 2011 г./, с който да се доказва мин. изискване по т. 2.1.2., придружен от препоръки за добро изпълнение. Достатъчно е у-кът да посочи в списъка 1 (един) дог. и съотв. му препоръка за добро изпълнение. 3.1.3. да осигури екип за изпълнението на поръчката не по-малко от 3 (трима) ключови експерти, които не са в конфликт на интереси, съгласно ЗНФО и да отговарят на сл. изисквания: 3.1.3.1. мин. двама от членовете на екипа следва да са рег. одитори, по смисъла на §1, т. 1 от Доп. разпоредби на ЗНФО; 3.1.3.2. минимум един от регистрираните одитори следва да са упражнявали одиторската професия най-малко 3 години; 3.1.3.3 минимум един от регистрираните одитори следва да има практически опит в извършването на поне един одит по Международните одиторски стандарти; 3.1.3.4 мин. един от рег.одитори следва да е извършвал одит на структури, извършващи у-ние на проекти, съфинансирани от Европейски фондове или други международни фин. институции. 3.1.3.5 един от членовете на екипа следва да е правоспособен юрист, с опит в провеждането на минимум 3 процедури за възлагане на общ. поръчки.Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти: Трудово-биографична справка и декларация за ангажираност на съответния експерт по проекта. Един или повече от сл. документи - копия от дипломи, серт. за обучения, удостов. за правоспособност или др. – за доказване на проф.квалификация и правоспособност; Един или повече от следните документи – копия от договори, референции от работодатели, референции от възложители, трудови, служебни, осигурителни книжки и други подходящи – за доказване на спец. проф. опит; Декл. за липса на конфликт на интереси; Чл. на екипа – регистр. одитори представят и: - у-ние от И-ута на диплом. експерт-счетоводители (оригинал или нот. заверено копие) доказващо, че у-кът е със статут на регистриран одитор по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителната разпоредба на ЗНФО; - копие от валидна застр. “Проф. отг на рег.одитори” или друг еквивалентен документ; - документи, доказващи периода, през който е упражнявана одиторската професия;Срок на изпъл.:1.Срокът за извър.на одита е в рамките на 24 м-ца, което съотв. на срока за изп. на проекта. Срокът за извър.на одита започва да тече след кумулативно изпълнение на сл. условия:2.Пол. от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на Писмото за започване на одита;1)предоставяне на раб.помещение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 2)пред. на цялата необходима инфор.и документи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигуряване на свободен достъп до тях; 3)одобряване на Одитния план от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 3. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Периодът за изпълнение на услугата е в рамките на 24 месеца и е пряко свързан с периода за изпълнение на ДБФП № BG161РО001/5-01/2008/059 по проект: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”. Началният срок и продължителността за изпълнение на основните задачи на изпълнителя по т.3 започва да тече от съответното уведомление от страна на възложителя. ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация уч-ка, който не е посочил ЕИК код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физ. лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физ. или юрид. лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Пр.- 4;4. Техн. оферта, съгл. Пр.- 5; 5. Ценово предложение, съгласно Пр. № 6; 6. Списък на основните дог., сходни с предмета на поръчката изпълнени през посл. три години, съгласно Пр.-7;7.Декларация за ангаж. на кл. експерти - Пр. - 8;8.Декл. за ЗЗЛД-Пр.- 9;9.Тр.биогр. данни- Пр.- 10;10.Декларация за липса комфл. на интереси-Приложение-13; 11. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 500 лв. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаран. по образец съгласно Пр. № 11 или парична сума по сл. банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 12. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница – Приложение № 15; 13. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна в подкрепа на неговото предложение; Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, тел., факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2012