Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител на дейностите по осигуряване на мерките за информация и публичност на проект: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства” финансиран по Приоритетна ос 5 на ОП „Регионално Развитие 2007 – 2013” (ОПРР), в изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG161РО001/5-01/2008/059”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79952000, 22000000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Печатни материали и свързани с тях продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

С поръчката да бъдат изпълнени задълженията предвидени в дейност 8 на проект: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”, която се отнася до популяризиране на получената финансова подкрепа по Оперативна програма „Регионално развитие” чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в съответствие с правилата на ЕС за комуникация и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 на Комисията и приложение 1 към него, както и с Насоките за осъществяване на мерките по информация и публичност от бенефициентите по ОПРР 2007-2013г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20750 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Основни задачи 1.1. Организиране и провеждане на пресконференции: Изпълнителят трябва да организира минимум 2 пресконференции в рамките на проекта, на всяка от които да присъстват минимум по четирима представители на средствата за масово осведомяване; Мястото и датата на провеждане на всяка пресконференция трябва да бъдат съгласувани предварително с Възложителя; 1.2. Изработване на рекламни материали, включително дизайн, предпечат и доставка на същите в обема предвиден в т.4.2. от Техническата спецификация /Приложение № 10/; 1.3. Публикации/излъчвания в печатните медии Публикуване/излъчване на минимум 4 материала в печатни (регионални и/или национални) медии с цел популяризиране на приноса на ЕС чрез ОПРР за подобряване на пътната инфраструктура в съответния регион. 1.4. Инсталиране, поддръжка и монтиране на постоянна обяснителна табела Необходимо е инсталирането на постоянна обяснителна табела за периода на реализация на проекта. След завършване на всички дейности по съответния проект /включително и извършен одит на проекта/. Препоръчителният минимален размер на табелата е 2 м. х 1 м. 1.5. Ролбанери: Изработка и доставка на 2 бр. ролбанери с отпечатана визия върху винил. Ролбанерът трябва да е изработен от олекотена алуминиева конструкция и да бъде окомплектован с калъф/сак, който позволява лесното му транспортиране и предпазва от нараняване. Цветността на печата върху виниловото пано е 4+0. Минимални размери: 1,2 х 2 метра. 1.6. Публикуване на информация в интернет: Необходимо е публикуването на 5 бр. текстови съобщения - информация в интернет страниците на АПИ и на Областните пътни управления. Изпълнителят следва да подготви текстова информация придружена със снимков материал, когато е приложимо за хода на изпълнение на отделните дейности в рамките на проекта. 2. Отговорности на консултанта, свързани с организацията на работата • Отговаря за изпълнение на поставените задачи; • Носи отговорност за: - качествено и в срок изпълнение на поставените задачи; - даване на мнения, становища и консултации в областта на компетенциите на длъжността; - при разработка на комплексни задачи участва в рамките на дадените му компетенции; - опазване в тайна поверителните и за служебно ползване сведения, които са му станали известни във връзка с упражняване на дейността, както и да не използва тези сведения за свой или чужд личен интерес; 3. Изисквания за доказване на техническите възможности 3.1 Да има минимум три години опит в организиране и провеждане на медийни кампании; 3.2 През последните три години /2009, 2010, 2011 г./ да е изпълнил успешно минимум два договора, с предмет сходен на предмета на настоящата поръчка. Под предмет сходен с предмета на настоящата дейност се разбира: Организиране и провеждане на пресконференции, подготовка и публикуване на съобщения в медиите и в интернет, включително изработване на информационни и рекламни материали, изработка и монтаж на постоянни обяснителни табели. Забележка: Договори в процес на изпълнение няма да бъдат приемани. Посочените обстоятелства следва да бъдат доказани чрез представяне на следните документи: - Кратка анотация/ представяне на досегашната дейност на участника - Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на настоящата дейност, включително стойностите, сроковете на изпълнение и получатели, придружен с референции за добро изпълнение за всеки един от договорите. Забележка: Договори, за които не са приложени копия на референции за добро изпълнение няма да бъдат разглеждани. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията ще се отнасят за обединението като цяло. Периодът за изпълнение на услугата е в рамките на 24 месеца и е пряко свързан с периода за изпълнение на ДБФП № BG161РО001/5-01/2008/059 по проект: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Други изисквания: 1. Участникът да отговаря на изискванията на чл. 46, чл. 47 и чл. 48 от ЗОП, което удостоверява с документи и декларации за отсъствие на обстоятелствата (по образец на Приложения № № 1, 2 и 3); 3. Срок на валидност на офертите – 90 (деветдесет) дни от датата на подаването им; 4. Офертата трябва да бъде изготвена съгласно приложените образци на документи и да отговаря на условията на Възложителя; 5. Участник, който не отговаря на изискванията на възложителя не се класира; 6. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал. 9 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD; Периодът за изпълнение на услугата е в рамките на 24 месеца и е пряко свързан с периода за изпълнение на ДБФП № BG161РО001/5-01/2008/059 по проект: „Оптимизиране на Агенция „Пътна инфраструктура” за управление на програми и проекти, финансирани с Европейски средства”. Началният срок и продължителността за изпълнение на основните задачи на изпълнителя по т.3 започва да тече от съответното уведомление от страна на възложителя. ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Заверено копие на документ за регистрация участника, който не е посочил Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът се представя и в официален превод на български език; 2. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП; 3. Оферта, съгласно Приложение № 4; 4. Техническа оферта, съгласно образец Приложение № 5; 5. Ценово предложение, съгласно Приложение № 6; 6. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката изпълнени през последните три години, съгласно Приложение № 7; 11. Документ за гаранция за участие в оригинал в размер на 200 лв. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 8 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 12. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница – Приложение № 11; 13. Участникът може да добави друга допълнителна информация, която счита за важна и полезна в подкрепа на неговото предложение; Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2012