Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Мария Гявурова, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: m.gyavurova@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител за изработка, доставка и монтиране на двуезично електронно табло за обект „Рехабилитация на път III - 293 "Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич - Application number: 2(2i)-1.1-9” по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35261100

Описание:

Информационни табла с променлив текст


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изработване, доставка, инсталиране и поддръжка на двуезично информационно електронно табло. Необходимо е инсталирането на двуезично информационно електронно табло за обекта на строителство - един брой в пътния участък – „Път III-293 Александрия - Коритен - Северняк" от км 35+927 до км 44+440, област Добрич. Изискванията на възложителя за електронното табло са посочени в Техническата спецификация (Приложение № 8) към настоящата покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

24447 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. При извършването на дейностите, обект на поръчката, Изпълнителят трябва да се придържа стриктно към правилата на ЕС за осигуряване на публичност и визуализация, предвидени в чл. 8 от Регламент 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕO) № 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие и Приложение №1 към него, и към Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите, изготвени от Управляващия орган по Оперативна програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013”. 2. Изпълнителят е длъжен да застрахова за своя сметка и в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” монтираното електронно табло, като осигури застрахователно покритие на загуби, повреди и/или разноски, причинени от следните рискове: - пожар, мълния, експлозия, имплозия, сблъскване (падане) на летателни апарати и тела, части и предмети падащи от тях; - природни бедствия - буря, ураган, градушка, проливен дъжд, увреждане от тежест и измокряне при естествено натрупване на сняг или лед, наводнение, щети от падащи дървета и клони и други външни обекти в следствие на природни бедствия; - земетресение; - геоложко свличане или срутване на земни пластове; - увреждане на имущества вследствие удар от превозно средство или животно, непринадлежащо или не под контрола на застрахования или лице на служба при него, със застрахованото имущество; - кражба; - вандализъм; - други рискове по специално договаряне. 3. Изпълнителят носи гаранционна отговорност, която се изразява в осъществяване на техническа поддръжка в случай на конструктивна повреда, износване или корозия при експлоатация на монтираното електронно табло. Други изисквания: 1. Участниците следва да са български или чуждестранни физически и/или юридически лица, които да са извършвали подобен вид поръчки и разполагат с необходимия опит за извършване на услугата. 2. Срок на валидност на офертата - 90 дни от датата на подаването й; 3. Срок за изпълнение на услугата – до 21.12.2012 г. 4.Документите в офертата трябва да отговарят на изискванията в поканата. 5. Участникът избран за изпълнител, при подписване на договора следва да представи: • документи по чл. 47, ал.1 и 2 от ЗОП; • оригинал на гаранция за изпълнение на поръчката, Гаранцията се представя в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 12 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/05/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Всички документи удостоверяващи техническите възможности или квалификация на участника. 5. Оферта, съгласно Приложение № 4. 6. Техническа оферта – Приложение № 5 7. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 8. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница. Възложителят си запазва правото да променя проекта на договора, в съответствие условията на настоящата покана и офертата на участника, който е избран за изпълнител - Приложение № 7. 9. Технически спецификации - Приложение № 8; 10.Документ за гаранция за участие в оригинал. Гаранциите за участие се представят в една от следните форми: - банкова гаранцията по образец съгласно Приложение № 9 или парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): Банка: Българска народна банка - централно управление IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 BIC: BNBGBGSD 11. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 10; 12. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 13. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/05/2012