Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция "Пътна инфраструктура", бул. "Македония" № 3, За: Стефка Станева, Република България 1606, София, Тел.: 02 9173225, E-mail: s.staneva@api.government.bg, Факс: 02 9173262

Място/места за контакт: Дирекция "Обществени поръчки и правно обслужване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.api.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://api.government.bg/publichni_pokani.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на изпълнител на проучвателно - проектантски работи за обект : Републикански път III - 8081 "Долни Главанак - Малки Воден", разрушено мостово съоръжение при км 19+185"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

- изготвяне на инженерно-геоложки доклад -представяне на вариантни решения за възстановяване на съоръженията -изготвяне на технически проект на избрания вариант от "Експертен технико-икономически съвет" на АПИ -Изпълнителят да упражнява авторски надзор при изпълнението на избрания от Възложителя вариант на проекта -извършване на всички съгласувания със заинтересовани ведомства - изпълнителят трябва да спазва отвърденото от възложителя Задание за проектиране

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

област Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на ППР следа да бъде на етапи, в съответствие със заданието за проектиране и графика на изпълнени на ППР, представен с Техническата оферта на участника: 1)Първи междинен етап, за извършване на инженерно - геоложки проучвания и предоставяне на обобщен доклад и вариант за решение до 20 дни считано от датата на подписване на договора; 2)Втори междинен етап за изработване на технически проект за възстановяване на моста - до 10 дни след избор от ЕТИС на АПИ; 3)Трети последен етап осъществяване на авторски надзор - до подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване на годността за приемане на обекта. -Рисковите, които могат да възникнат в хода на изпълнението на договора, се понасят от Изпълнителя и следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена. -Минимални изисквания: 1)Участника да е изпълнил поне два обекта сходни с поръчката, през последните две години (2010 г. и 2011г.) 2)Технически изисквания: Минимални изисквания към екипа, с който следва да разполага: пътен инженер - 2 бр. (част Пътна, част Конструктивна); инженер геодезист - 1 бр., инженер геолог - 1 бр. Гореизложения персонал следва да разполага със следната класификация и професионален опит: да е с образователна степен „магистър”; специалист в съответната област; специфичен професионален опит в областта - не по - малко от 5 години. 3)Икономически и финансови изисквания - Заверени копия от съставни части на годишния финансови отчети за последните три финансови години (2009 г., 2010г. и 2011г.), удостоверяващи, че общия оборот на фирмата е минимум 200 000 лв. с ДДС. Ако съгласно законодателството на държавата на участника някои от финансовите години още не е приключила или срока за изготвяне на финансовите отчети още не е изтекъл, участника представя междинни финансови отчети или не заверени годишни финансови отчети, чието съдържание се потвърждава с подписите на съставителя на отчета и на законен представител на участника или на лице, изрично упълномощено от законовия представител с нотариално заверено пълномощно. -Други изисквания: участниците да представят удостоверения на проектантите от екипа за пълна проектантска правоспособност; участниците да представят застраховка професионална отговорност в проектирането; да бъде извършен оглед на строителна площадка и запознаване с техническото задание за проектиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/04/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ОФЕРТАТА ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или негов представител. 2. Заверено копие от документа за регистрация на участника или Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице – копие от документа за самоличност. Участникът прилага удостоверение за актуално състояние, само в случай, че не е представил ЕИК. 3. Декларации по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП съгласно Приложения № 1, 2 и 3, попълнени от лицата съгласно ЗОП, ако са приложими. 4. Всички документи удостоверяващи техническите възможности или квалификация на участника. 5. Оферта, съгласно Приложение № 4. 6. Техническа оферта – Приложение № 5 7. Ценова оферта, съгласно Приложение № 6. 8. Проект на договор, подпечатан и подписан от участника на всяка страница. Възложителят си запазва правото да променя проекта на договора, в съответствие условията на настоящата покана и офертата на участника, който е избран за изпълнител - Приложение № 15; 9. Списък на основни договори за проектиране на обекти, сходни с поръчката, през последните две години (2010г./2011г) - Приложение № 7; 10. Списък на участниците в екипа за изпълнение на поръчката - Приложение № 8 11. Банкова гаранция за участие– Приложение № 12; 12. Банкова гаранция за изпълнение на договора– Приложение № 13; 13. Декларация по ЗЗЛД - Приложение № 10; 14. Трудово-биографична справка - Приложение № 11; 15. Декларация за оглед на обекта - Приложение № 14; 16. Количествено- стойностна сметка - Приложение № 16; 17. Оборот за последните три години (2009г/2010г/2011г.) - Приложение № 9 18. Задание за проектиране - Приложение "А" 19. Участникът може да добави друга допълнителна информация, включително свидетелства, дипломи, сертификати, брошури, които да удостоверяват, че участникът отговаря на условията на възложителя. 20. Нотариално заверено пълномощно, когато офертата е подписана от представител на участника. Предаване на офертата: 1.Офертата и всички останали документи към нея, трябва да бъде представена в запечатан плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с леплива лента, като участникът следва да постави печат върху лентата и/или да се подпише. 2.Ценово предложение, съгласно Приложение № 6 се представя в отделен запечатан плик. 3.Върху плика трябва да бъде отбелязана следната информация: - адрес на възложителя: Агенция „Пътна инфраструктура”, гр.София, бул. „Македония” № 3; - наименование, адрес, телефон, факс и електронен адрес на участника и предмета на поръчката за която се представя офертата. Офертите следва да бъдат представени в Деловодството на Агенция "Пътна Инфраструктура" до 17.00ч, на датата посочена в Раздел III. АПИ предоставя достъп по електронен път до Приложенията към поканата на интернет адреса на Възложителя: http://api.government.bg/publichni_pokani.php , Раздел "Публични покани", до изтичането на срока на валидност посочен в раздел ІV от настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/04/2012