BG-Чепеларе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Чепеларе, ул."Беломорска" 44Б, За: Цветана Метаксинова - Главен експерт "ОП", Р България 4850, Чепеларе, Тел.: 03051 2004, E-mail: mail@chepelare.bg, Факс: 03051 3475

Място/места за контакт: Чепеларе

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.chepelare.org/.

Адрес на профила на купувача: http:/www.chepelare.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предвидените за изпълнение дейности са свързани с разпространение на информация и публичност по проект "Създаване на условия за устойчиво развитие, чрез подобряване на жизнената и работна среда и предприемане на мерки за защита от наводнения в Община Чепеларе", финансиран по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013г.", схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161 PO 001/4.1-06/2010 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини" и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер BG 161 PO 001/4.1-06/2010/054. При изработване на предвидените материали, свързани с предвидените дейности по осигуряване на инфорамция и публичност на проекта е необходимо стриктно да се спазват разпоредбите на регламент (ЕК) 1828/2006 и Насоките за осъществяване на мерките за информация и публичност от бенефициентите по ОП "Регионално развитие", представляващи неразделна част от договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Регионално развитие" и Указанията относно примерните образци за действията за мерките за информация и публичност осъществявани от бенефициентите по ОП "Регионално развитие", намиращи се на страницата на ОП "Регионално развитие". Дейностите по осигуряване на информация и публичност продължават по време на целия период на изпълнение на проекта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22120000 (QA06, QA08, QA12) , 22150000

Описание:

Публикации (За реклама във вестниците , За реклама върху плакати , За конференции )
Брошури


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Очакваниете резултати при качествено изпълнение на предмета на договора са следните: ­ Провеждане на двe пресконференци; - Изработване на информационен банер (транспарант) - Публикации в пресата - 2 броя (в началото и в края на проекта); - Изработване и монтиране на 1 билборд; - Израбовтване на 2 информационни табели; - Изработване и монтиране на 6 броя постоянни и обяснителни табели; - Отпечатване на 200 бр. инфромационни брошури; Прогнозна стойност 3790лв (три хиляди седемстотин и деведесет лева) без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3790 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Чепеларе

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предвидено е да бъдат изпълнени съвкупност от дейности по информация и публичност на проекта, които целят да популяризират ролята на ЕС и финансовия принос ЕФРР, ОП "Регионално развитие" и целите и дейностите по настоящия проект сред широката общественост, представители на целевите групи, медиите. Във връзка с осигуряването на информация и публичност са предвидени следните дейности: - организиране и провеждане на две пресконференции, първата за оповестяване стратирането на проекта и заключителна пресконференция насочена към всички жители, гости на Община Чепеларе, журналисти, разпределителни дружества и т.н. заинтересовани лица; разпространение на рекламни материали, - 200 бр. информационни бюлетини, които ще бъдат разпространени по време на двете пресконференции; - 2 публикации в пресата, в началото и в края на проекта, чрез които обществеността да бъде информирана за стратирането на проекта и неговите цели, за партньорството на ЕС и бенефициента, както и за очакваните резултати и срокове за изпълнение. -изработка на банер, същия ще се използва при провеждане на пресконференциите и след приключването им ще се използва максимално дълго за информация на заинтересованите страни, относно реализирания прокет; -изработка и монтиране на един билборд в непосредствена близост до р. Сивковска или до сградата на Община Чепеларе за по 3 месеца при стартиране и преди приключване на проекта. -Две информационни табели, които ще бъдат поставени на подходящо място до строителната площадка при р. Сивковска и на фасадата на общинската администрация за периода на изпълнение на проекта. Предназначението на табелите е да информират обществеността за реализирането на проект по настоящата схема, целите заради които се изпълнява, както и финансовия принос на ЕС в него. Съгласно публикуваните от Управляващия орган Насоки за осъществяване на мерките по информация и публичност, на табелите ще бъдат отбелязани наименованието на проекта, флагът на ЕС и названието “Европейски съюз”, логото на Европейския фонд за регионално развитие, логото на Оперативна програма „Регионално развитие”, размера на европейското и националното съфинансиране и наименованието на конкретните дейности по подобекти, номерът на договора и пълното наименование на проекта. ­ Шест броя постоянни обяснителни табели, пет от които след приключването на СМР дейностите ще бъдат монтирани на/или в непосредствена близост до всяка от петте подпорни стени и една на фасадата на сградата на Община Чепеларе, с цел осигуряване на трайно във времето информиране на всички заинтересовани страни за изпълнения проект по ОПРР, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини”;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/04/2012 12:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изисквания към кандидатите: Минимално съдържание на офертата: 1. ЕИК или удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие) 2. Техническа оферта с посочен срок на валидност на офертата и срок на изпълнение на предмета на поръчката; 3. Ценова оферта; 4. Парафиран проект на договор; Неразделна част от настоящата покана е образецът на ценовата, техническа оферта и проект на Договора, публикувани на сайта на Община Чепеларе на интернет адрес: http://www.chepelare.org/?page=pages&pid=7; Място за подаване на оферти: гр. Чепеларе, ул. "Беломорска" №44 Б, сградата на Община Чепеларе, ет.2, ст. №17 - Деловодство

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

18/04/2012