Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, бул."България" №32, За: Милена Янева, Грозденка Дюлгерова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74331; 0379 74308, E-mail: europroject_svgr@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация,стая 316

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.svilengrad.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработване на документации за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД по Договор № BG161PO001/4.1-05/2011/004, финансиран по ОП „Регионално развитие”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79000000

Описание:

Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Подготовка на документация за обществена поръчка с предмет:“Ремонт и обновяване на помещения за разполагане на медицинска апаратура в "МБАЛ-Свиленград" ЕООД”; Подготовка на документация за обществена поръчка с предмет: “Осъществяване на строителен надзор”; Подготовка на документация за обществена поръчка с предмет: “Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД; Подготовка на документация за обществена поръчка с предмет “Визуализация и публичност на проект:„Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД”; Подготовка на документация за обществена поръчка с предмет: “Външен одит на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД”. Всяка документация за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка трябва да съдържат минимално следните документи, съгласно ЗОП:решение за откриване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;обявление за обществената поръчка;пълното описание на обекта на поръчката, включително на обособените позиции;технически спецификации /технически задания, съгласно изискванията на ЗОП;показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, когато критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта;образец на офертата, както и указание за подготовката й;образци на необходимите декларации и приложения;проект на договор. Посочената стойност за извършване на услугата да не надвишава 15 000лв. без ДДС и 18 000лв. с ДДС. В случай, че бъде поканен писмено от страна на Възложителя, избрания изпълнител се задължава да участва в комисията по провеждането на сътветната процедура/и.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Свиленград, общ.Свиленград, обл.Хасково

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При подготовката на документацията Изпълнителят трябва да се позовава на ЗОП и подзаконовите документи, и други нармативни документи свързани с предмета на поръчките, като съблюдава спецификата на условията на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”. Изпълнителят следва да приложи комплексен подход, така че разработените документации да отговарят на основните стандарти, подходи и процедури приложими към изпълнение на подобен тип дейности. Познаване на нормативната база на ЕС, Кохезионната политика, националното законодателство в областта на здравеопазването.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката включва следните показатели: КО= Ц + Ср. Ц-цена Ср.- срок Формула: Цена: Ц = (Цмин/Ц уч)x 50 където Цмин - е най-ниската предложена цена за извършване на услугата от участник Цуч.– предложената цена за извършване на услугата от оценявания участник Ср=( С1 + С2 + С3 + С4 + С5) x 10 С1- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по първата изготвена поръчка посочена в таблицата С2- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по втората изготвена поръчка посочена в таблицата С3- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по третата изготвена поръчка посочена в таблицата С4- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по четвъртата изготвена поръчка посочена в таблицата С5- е посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по петата изготвена поръчка посочена в таблицата С1 = С1мин/С1уч. където С1 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по първата поръчка посочена в таблицата С1 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на документация по първата поръчка посочена в таблицата С2 = С1мин/С2уч. където С2 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по втората поръчка посочена в таблицата С2 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на документация по втората поръчка посочена в таблицата С3 = С3мин/С3уч. където С3мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по третата поръчка посочена в таблицата С3 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на документация по третата поръчка посочена в таблицата С4 = С4мин/С4уч. където С4мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по четвъртата поръчка посочена в таблицата С4 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на документация по четвъртата поръчка посочена в таблицата С5 = С5мин/С5уч. където С5 мин - е минималния посочен срок в календарни дни за изготвяне на документация по петата поръчка посочена в таблицата С5 – посочения срок от оценявания участник в календарни дни за изготвяне на документация по петата поръчка посочена в таблицата На първо място се класира участника с най-голям брой точки, като максимално възможен брой е 100 точки. Ако първите в класирането участници са получили равен брой точки, на първо място се класира участника предложил най-ниска цена за извършване на услугата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/04/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.svilengrad.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/04/2012