Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Г. М. Димитров" №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, Р. България 1797, София, Тел.: 02 9396712, E-mail: Lachezar.Hadjistojanov@damtn.government.bg, Факс: 02 9396712

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е „Предоставяне на универсални и неуниверсални пощенски услуги за нуждите на Държавна агенция за метрологичен и технически надзор” (ДАМТН) разделена в три самостоятелно обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Предоставяне на универсална пощенска услуга, включително „препоръка” и допълнителна услуга “Известие за доставяне”, съпроводителна услуга към универсалната пощенска услуга “препоръка”; Обособена позиция № 2: Предоставяне на неуниверсални пощенски услуги - куриерски услуги за нуждите на ДАМТН; Обособена позиция № 3: Предоставяне на специализирани неуниверсални пощенски услуги - приемане, пренасяне и доставяне на пратки, съдържащи проби от течни горива (автомобилни бензини , дизелово гориво, гориво за отопление, корабно гориво и биодизел.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64112000, 64113000, 64120000

Описание:

Пощенски услуги, свързани с писма
Пощенски услуги, свързани с колетни пратки
Куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Стойност на поръчката по обособени позиции: За Обособена позиция № 1: 30000 (тридесет хиляди) лева без ДДС; За Обособена позиция № 2: 9999 (девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) лева без ДДС; За Обособена позиция № 3: 20000 (двадесет хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59999 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/04/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/04/2012