Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. Г. М. Димитров №52А, За: Лъчезар Хаджистоянов, България 1797, София, Тел.: 02 9396712, E-mail: Lachezar.Hadjistojanov@damtn.government.bg, Факс: 02 9396712

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.damtn.government.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обект на обществената поръчка е доставка чрез покупка на химикали, сертифицирани сравнителни материали и консумативи за нуждите на Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива” по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1: Сертифицирани стравнителни материали (ССМ) за калибриране на апарат за анализ на течни горива; Обособена позиция №2: Реагенти за моторни изпитвания на горива; Обособена позиция №3: Реагенти за хроматографски и спектрални анализи на горива; Обособена позиция №4: Реагенти за физико-химични анализи на горива; Обособена позиция №5: Консумативи за химични анализи на горива; Обособена позиция №6: Реагенти за анализ на горива в подвижните лаборатории; Обособена позиция №7: Консумативи за апаратите в подвижните лаборатории; Обособена позиция №8: Консумативи за химични анализи на горива в подвижните лаборатории.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

24000000, 33790000

Описание:

Химически продукти
Стъклени изделия за лабораторна, хигиенна или фармацевтична употреба


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно количествени сметки по отделните обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За обособена позициия 1 - гр. Плевен, ул. "Дойран" №27; за обособени позиции от 2 до 5 - гр. София, ул. "Проф. Петър Мутафчиев" № 2; За обособени позиции от 6 до 8 - гр. Бургас, жк Славейков, ул. "Проф. Я. Якимов" № 25 и гр. Плевен, ул. "Дойран" № 27.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнението на поръчката са дадени в приложението към поканата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

30/03/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ДАМТН предоставя достъп по електронен път до Приложението към поканата, съдържащо пълното описание на предмета на поръчката и изисквания към изпълнението, условията за подаване на оферта и сключване на договор, както и обособените позиции. Тази информация може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.damtn.government.bg/, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока на валидност на настоящата покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

30/03/2012