Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, За: Любомир Стамов - главен експерт в отдел "ПНО", Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611108, E-mail: lstamov@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставка на 2 бр. автомобили с висока проходимост за нуждите на Община Сливен"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Два броя автомобили с висока проходимост. В техническите спецификации подробно са описани изискванията към участниците и техническите характеристики на автомобилите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

35000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автомобилът да притежава следните технически характеристики или еквивалентни :високопроходим автомобил 4х4; Двигател-1690 см2 /Бензин; Цилиндри (бр.)-R 4; Мощност (kw/к.с.)-60/81; Максимална скорост-140 км/ч; Брой врати-3; Скоростна кутия-механична 5 степенна; Товароподемност-400 кг; Ниво на екологичност-не по-ниско от EURO 5; Среден разход на гориво (л/100км-9.5; Други работни характеристики:Дължина-3720 мм; Ширина-1680 мм; Височина-1640 мм; Гуми-185/75 R 16; Хидравлика на волана-Да; 3-ти стоп-Да; Електронен имобилайзер-Да; Панорамни странични огледала-комплект-Да Участникът трябва да отговаря на следните изисквания:1.Участникът да е официален представител на производителя; 2.Участника трябва да удостовери техническите характеристики на автомобила и изискванията за качество норматично приети в Република България и сертификат за качество по европейските норми и стандарти, както и с изисквания описании в таблица № 1 от Техническата спецификация; 3.Основния предмет на дейност на участника по съдебна/данъчна регистрация или по договор за представителство на територията на Република България с производител на МПС е да извършва внос и продажба на МПС; 4.Участникът трябва да разполага с оторизиран автосервиз на територията на гр. Сливен; 5.Участника трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал.1 от ЗОП; 6.Участника трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл.47, ал.2 от ЗОП; 7.Участника трябва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл.47, ал.5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Цена – 90% Срок на изпълнение на поръчката – 10%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/03/2012 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част от публичната покана са образците на документите, методиката, спецификация и указания към участниците, които са публикувани на интернет адреса на възложителя http://www.sliven.bg/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/03/2012