Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5, За: Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Място/места за контакт: отдел "Правен", дирекция АПО

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на информация и публичност по проекти изпълнявани с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с три обособени позиции: 1. публичност по проект 14-22-28/01.10.2014 г. „Подобряване на уменията на служителите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ при контрола върху автомобилния транспорт, безопасността на движението и екологичността“; 2. публичност по проект 14-22-27/24.09.2014 г. „Повишаване квалификацията на служителите, които могат да бъдат определяни за председатели на изпитни комисии за провеждане на практически изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС“; 3. публичност по проект 14-32-20/24.09.2014 г. „Надграждане на Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации - външни контрагенти на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация““.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22100000

Описание:

Печатни книги, брошури и диплянки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пресконференции бр. 2 Постери/банери бр. 4 Брошури бр. 1000 Плакати бр. 20 Листовки бр. 4000 ТВ репортаж бр. 1 Публикации в регионални медии бр. 12 CD носители бр 1000

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29783 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности: Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности, участникът трябва да представи: Списък на договорите, сходни с предмета на поръчката – Приложение №11 с посочени стойност, период на реализация, получател на услугата, както и доказателство за извършената услуга. Списъкът следва да е придружен от минимум три препоръки за добро изпълнение от изпълнените договори, с които доказва покриване на минималното изискване на възложителя. Минимални изисквания: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2011, 2012 и 2013 г.) вкл. до датата на подаване на настоящата оферта минимум 3 (три) договора, сходни с предмета на настоящата поръчка. Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности, свързани с: - Управление на събития, връзки с медии, , изграждане и поддържане на контакти с журналисти от национални медии,, подготвяне и изпращане на допълнителни медийни материали, подготвяне на интервюта, организиране на интервюта и представяния. 2. Изисквания към екипа от експерти Участниците следва да разполагат с екип от експерти, включващ Ръководител и минимум още двама експерти, които ще отговарят за реализацията на отделните дейности и поддейности, с квалификация и опит, както следва: Ключов експерт 1: Ръководител на екип Минимални изисквания към експерта: • Висше образование – минимум степен „магистър” в областта на комуникации и PR науки или еквивалентна; • Професионален опит - най-малко 8 (осем) години общ професионален опит и/или трудов стаж на ръководна позиция в публичния и/или частния и/или неправителствения сектор; • Управление и/или участие в минимум 5 (пет) проекта, съфинансирани със средства на ЕС или други международни или двустранни донори, в публичния, стопанския или неправителствения сектор, свързани с комуникации и PR. Експерт 2: Минимални изисквания към експерта: • Висше образование – минимум степен „бакалавър” в областта на PR,социалните и/или икономическите науки или еквивалентно. • Минимум 5 години професионален опит в организиране и провеждането на публични изяви, в сферата на администрацията, или други еквивалентни за публичния и/или стопанския и/или неправителствения сектор • Участие в изпълнението на минимум 3 (три) проекта, съфинансирани със средства на ЕС или други международни или двустранни донори, в публичния, стопанския или неправителствения сектор, свързани с информация и публичност. Експерт 3: Минимални изисквания към експерта: • Висше образование – минимум степен „бакалавър” в областта на икономическите и/или социалните и/или инженерните и/или администрация и управление и/или правните науки и/или еквивалентни; • Минимум 5 години професионален опит в сферата на публичната администрация на местно и/или национално ниво. • Участие в изпълнението на поне 3 /три/ проекта, съфинансирани със средства на ЕС или други международни или двустранни донори, в публичния, стопанския или неправителствения сектор, свързани с информация и публичност За доказване на изискванията към екипа от експерти, участникът трябва да представи: Списък -декларация за екипа от експерти, които ще участват при изпълнението на обществената поръчка, съгласно образеца в Приложение № 12, с приложени към нея заверени копия на документи за образованието, професионалната квалификация и опита на експертите, като дипломи, сертификати, удостоверения, трудови и служебни книжки, референции или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и опит за изпълнение на съответната дейност от предмета на обществената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател П1 - Оценка на техническото предложение - максимална стойност 50 т. Показател П2 - Предложена цена за изпълнение на поръчката - максимална стойност 50 т. Комисията разглежда предложената стратегия за изпълнението на дейностите по настоящия договор. Всеки от членовете на комисията поставя индивидуална оценка(от 15 до 50 точки) съгласно следната таблицата порсочена в приложение 15 към настоящата поръчка, публикувана на интернет страницата на агенцията в ребриката "Профил на купувача". Оценката по показателя П2 се изчислява на база предложената от участниците цена за изпълнение, по следната формула: П2 = (Ц min /Цn) х 50 точки "Ц min" - най-ниската предложена цена от участник, допуснат до оценка на ценовата оферта и класиране; "Цn"- предложената от оценявания участник цена за изпълнение на договора; Определяне на комплексната оценка на офертата Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се получава въз основа на сбора на стойностите на показателите П1, П2 и се изчислява по формулата: КО = П1+П2 КО има максимална стойност 100 точки. Участниците трябва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа предложение, което съгласно избрания критерий „икономически най-изгодна оферта" на обществената поръчка е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) работни дни след получаване на искането за това. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако офертата не може да се определи по горепосочения начин комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Офертите следва да съдържат: 1. Списък на приложените документи (по Приложение №2), подписан от участника; 2. Срок на валидност на офертата (минимум 60 дни); 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 5. Ценово предложение за изпълнение на поръчката. Съгласно чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки, при подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1 - 5 с една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в отдел "Административно информационно обслужване" в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5 всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до датата за получаване на офертите. Неразделна част от настоящата покана са: Техническо задание. Приложение № 1- Оферта Приложение № 2- Образец на списък Приложение № 3 – Техническо предложение; Приложение № 4 – Предлагана цена Приложение № 5 – Декларация за приемане на клаузите на договора; Приложение № 6 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква”е”) от ЗОП; Приложение № 7 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Приложение № 8 – Декларация за липса на конфликт на интереси; Приложение № 9 – Декларация за участието на подизпълнители; Приложение № 10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; Приложение № 11 – Списък за изпълнени договори; Приложение № 12 – Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката; Приложение № 13– Професионална автобиография; Приложение № 14 – Проект на договор; Приложение № 15 - Методика за оценка;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/11/2014