Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (808110)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 03.10.2017 г. 
Преписка: 00334-2017-0034
Процедура: Открита процедура
Име: „УСЛУГИ ПО ПОЧИСТВАНЕ НА СГРАДИ, ПРИЛЕЖАЩИ ОБЕКТИ И ПЛОЩИ НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ““
Описание: Предметът на възлагане с настоящата поръчка е: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Агенция „Митници“, разделена на обособени позиции както следва: - обособена позиция № 1: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница Аерогара София”; - обособена позиция № 2: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница Пловдив – Митническо бюро Казанлък” - обособена позиция № 3: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница Пловдив - Митническо бюро Смолян“; - обособена позиция № 4: „Услуги по почистване на сгради, прилежащи обекти и площи на Митница Варна – административна сграда и поделения в гр. Варна и в гр. Шумен”.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1