Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (763455)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 20.12.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0051
Процедура: Открита процедура
Име: Охрана с технически средства на обекти на Митница Лом”
Описание: Предмет на възлагане с настоящата поръчка е: „Охрана с технически средства на обекти на Митница Лом” и обхваща дейности по наблюдение и контрол с технически средства на охраняваните обекти на Митница Лом и проверка на получените сигнали, с пет обособени позиции, както следва: - Обособена позиция № 1, с предмет: „Охрана с технически средства на ТМУ Лом”; - Обособена позиция № 2, с предмет: „Охрана с технически средства на МБ Монтана”; - Обособена позиция № 3, с предмет: Охрана с технически средства на МБ Враца”; - Обособена позиция № 4, с предмет: „Охрана с технически системи за сигурност на МП Оряхово; - Обособена позиция № 5, с предмет: „Охрана с технически системи за сигурност на МБ Видин – ТИР ТИРМИНАЛ“.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1