Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (744727)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 12.08.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0041
Процедура: Открита процедура
Име: „Доставка на лицензи за правото на ползване на IBM InfoSphere Datastage”
Описание: Обект на настоящата обществена поръчка (ОП) е доставка на стоки,осъществявана чрез покупка,както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката,по смисъла на чл.3,ал.1, т. 2 от ЗОП.Възлаганата ОП включва едновременно услуги и доставки,с оглед на което и съобразно правилото на чл.11,ал.2 от ЗОП,основният предмет е определен в зависимост от доставката,тъй като нейната стойност е най-висока.Предметът и обемът на ОП включва изпълнението на следните дейности:доставка и поддръжка на следните лицензи:IBM INFOSPHERE DATASTAGE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) LICENSE+SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 24 MONTHS За нуждите на систeма БАЦИС; IBM INFOSPHERE DATASTAGE AND QUALITYSTAGE DESIGNER CONCURRENT USER LICENSE+SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 24 MONTHS За нуждите на систeма БАЦИС; IBM INFOSPHERE DATASTAGE PROCESSOR VALUE UNIT (PVU) FROM INFOSPHERE DATASTAGE WORKGROUP EDITION PROCESSOR VALUE UNIT TRADE UP LICENSE+SW SUBSCRIPTION & SUPPORT 24 MONTHS За нуждите на систeма БАЦИС.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1