Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Решение (728790)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 13.04.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0023
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на Митница Пловдив: 1. Адм. сграда на Митница Пловдив – ул. „Кукленско шосе” № 32, гр. Пловдив, общ. Пловдив; 2. Почивна база Студенец - Студенец, общ. Родопи.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1