Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Решение (728736)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 13.04.2016 г. 
Преписка: 00334-2016-0017
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за период от три години, за следните обекти на Агенция "Митници": 1. Административна сграда - ул. „Асен Илиев” № 4, гр. Свиленград, общ. Хасково; 2. Складова база „Монопола” - ул. „Драган Цанков” № 17, гр. Свиленград, общ. Хасково; 3. Нов митнически и ТИР терминал – УПИ I – 608, кв. 7, гр. Свиленград, общ. Хасково; 4. Митническо бюро Хасково – ул. „Правда” № 1, гр. Хасково, общ. Хасково.

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1