Бързо търсене в РОП


Ключова дума от предмета на поръчката:
Номер на поръчката: (nnnnn-yyyy-xxxx)
Ключова дума от името на възложителя:
 

Водещ документ:  Решение (665282)
Възложител: Агенция "Митници"
Получен на: 07.05.2015 г. 
Преписка: 00334-2015-0020
Процедура: Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)
Име:
Описание: Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води – В и К за период от три години, за следните обекти на ЦМУ и Митница Столична: 1. Административна сграда на Агенция "Митници" - ул. "Г.С.Раковски" № 47, общ. София-град; 2. Административна сграда на Митница Столична - ул. "Веслец" № 84, общ. София-град; 3. Митническо бюро София - Запад, бул. "Рожен" № 41, общ. София-град; 4. Апартамент на ул. "Пиер Дегейтър" № 9, общ. София-град;

Общ брой: 1
Страница 1 от 1 
   1