Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
93-00-41/19 05/08/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
04/08/2020 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Агенция по вписванията 131282355
ул. Елисавета Багряна 20, район Слатина
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в дирекция ПОЧРД +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a

https://portal.justice.government.bg/home/index/54461c58-c25a-4444-a6cf-35b7e0e06ce4

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията 93-00-41/2019
90911200      
Услуги

II.2) Описание

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

България

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията за 2019 - 2020 г. по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 119-292378 (напр. 2015/S 123-123456)   и  917645 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
93-00-41/19       Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията

V.2) Възлагане на поръчката

14/06/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Комекс РМ ЕООД 130978891
район Слатина, бул. „Шипченски проход №18, вх. А, ет. 9
София BG411 1111 България
office@komekc.com +359 29632-399
http://www.komekc.com/ +359 29632-399
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

145300      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП, от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в сро по чл. 225 - 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/08/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

90911200      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG

България

Услуги по почистване, щадящи околната среда, на сгради, ползвани от Агенция по вписванията за 2019 - 2020 г. по Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. на Централния орган за покупки
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
15

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

145300      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Комекс РМ ЕООД 130978891
район Слатина, бул. „Шипченски проход №18, вх. А, ет. 9
София BG411 1111 България
office@komekc.com +359 29632-399
http://www.komekc.com/ +359 29632-399
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Срок: удължава се от 12 м. на 15 м.: крайният срок 14.06.2020 г. се променя на 14.09.2020 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

С допълнително споразумение от 19.05.2020 г. срокът на договора е удължен до 14.09.2020 г. Изменението е несъществено по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
145300      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
145300      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва