Деловодна информация
00447
93-00-2 27/07/2020 (дд/мм/гггг)
не
00447-2019-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Агенция по вписванията 121282355
район Слатина, ул. Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД, дирекция ПОЧРД +359 29486172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486194

Интернет адрес/и

https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a

https://portal.justice.government.bg/home/index/41ec4089-4b5d-4fbc-b818-84d504d2e59a

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе 93-00-2
79999100      
Услуги

II.2) Описание

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Чепеларе

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе
Обем: 47 150 броя страници
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
6

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  952671 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
93-00-2    2   Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Провадия

V.2) Възлагане на поръчката

03/01/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТИМЕКС-БГ ООД, sales@timex.bg, тел.: 0700 1 40 50 130570683
ул. Димитър Манов 19А
София BG411 1408 България
timex@timex.bg +359 2953-1311
https://timex.bg/ +359 2951-5304
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

96000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Референтен № на поръчката в АВ: 92-04-43/19

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Унищожение на сключения договор може да се иска в случаите по чл. 119 от ЗОП, от лицата по чл. 224 (от всяко заинтересовано лице/участник) в сро по чл. 225 - 2 месеца от публикуването на обявление за възлагане на поръчката в РОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/07/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

79999100      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG424

Чепеларе

Цифровизация на архивите на Агенция по вписванията в Служба по вписванията – Чепеларе
Обем: 47 150 броя страници
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
8

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

96000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

ТИМЕКС-БГ ООД, sales@timex.bg, тел.: 0700 1 40 50 130570683
ул. Димитър Манов 19А
София BG411 1408 България
timex@timex.bg +359 2953-1311
https://timex.bg/ +359 2951-5304
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Срок на изпълнение - удължен от 6 м. на 8 м.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (в сила от 13.03.2020 г., обн. ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.)
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
96000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
96000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва