Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
ЦУ-02-216 27/05/2019 (дд/мм/гггг)
да
да
27/05/2019 (дд/мм/гггг)
00210-2016-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Национална служба за съвети в земеделието 130339616
ул. Шосе Банкя 7
София BG411 1331 България
Иванка Тодорова +359 28100990/+359 889102616
itodorova@naas.government.bg +359 28100992

Интернет адрес/и

www.naas.government.bg

https://www.naas.government.bg/bg/1036

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане , смазочни материали и автокозметика
09100000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG


Доставка на автомобилно гориво за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/05/2019 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2017/S 065-122153 (напр. 2015/S 123-123456)   и  779892 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ЦУ-02-122       Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

V.2) Възлагане на поръчката

02/03/2017 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Петрол АД 831496285
ул. Търговска 12
Ловеч BG315 5500 България
zop@petrol.bg +359 29690110
www.petrol.bg +359 29690296
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

120000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

не подлежи на обжалване
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2019 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09100000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG


Удължаване срокът на договора до 31.01.2020 г. или до сключване на ново рамково споразумение със същия предмет, което от двете обстоятелства настъпи по-рано.
Увеличава се стойността на договора с 40 000 лв. (общо до 160 000 лв).
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/01/2020 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

160000      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Петрол АД 831496285
ул. Търговска 12
Ловеч BG315 5500 България
zop@petrol.bg +359 29690110
www.petro.bg +359 29690296
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

1. С Доп. спор. № 1/22.11.2018г. към РС СПОР № 48/2016 - изменение на срока на РС, до 31.05.2019 г. Договорът ЦУ-02-122 от 02.03.2017 г. се удължава с допълнително споразумение до 31.05.2019 г.
2. С Доп. спор № 2/19.04.2019г. към РС СПОР № 48/2016:
2.1. Изменение на срока на РС, до 31.01.2020 г.;
2.2. Изменение на стойността на РС – увеличение с 20 млн. лева без ДДС (от 75 млн. лв. без ДДС на 95 млн. лв. без ДДС);
2.3. Към РС № СПОР-48/ 30.12.2016 г. се добавя нов чл. 20а: „Чл. 20а. РС се прекратява с изтичане на срока по чл. 7, ал. 1 или със сключването на ново РС на ЦОП със същия предмет, което от двете събития настъпи първо.“
В резултат договор ЦУ-02-122 от 02.03.2017 г. се удължава с допълнително споразумение до 31.01.2020 г. и се увеличава стойността по него с 40 000 лв. до 160 000 лв..
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Значителна забава от компетентните органи за решаване на спора пред КЗК и ВАС, спрямо сроковете указани в ЗОП, водещи до обективна невъзможност да бъде сключено ново Рамково споразумение което да обезпечи потребностите на възложителите.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
120000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
160000      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва