Деловодна информация
01155
144 11/02/2019 (дд/мм/гггг)
не
01155-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Водоснабдяване и канализация ООД гр. Исперих 826043803
ул. Боровец №1
Исперих BG324 7400 България
Веселин Джукелов +359 8431-2053
vikisperih@abv.bg +359 8431-2053

Интернет адрес/и

http://vikisperih.com/

http://vikisperih.com/profil-na-kupuvacha/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на "ВиК" ООД гр. Исперих"
09310000      
Доставки

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Обекти на "ВиК" ООД гр. Исперих.

Доставка и покупка на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
12

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  862099 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
0628/19.07.2018       "Доставка на нетна активна електрическа енергия и координиране на балансираща група за обекти на "ВиК" ООД гр. Исперих"

V.2) Възлагане на поръчката

19/07/2018 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
бул. България №118
София BG411 1618 България
office@mostenergy.eu +359 2-416-98-43
http://www.mostenergy.eu/ +359 2-416-05-35
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

298000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/02/2019 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG324

Обекти на "ВиК" ООД гр. Исперих.

"Доставка и покупка на нетна активна електрическа енергия средно и ниско напрежение".
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
3

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

128726      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
бул. България №118
София BG411 1618 България
office@mostenergy.eu +359 2-416-98-43
http://www.mostenergy.eu/ +359 2-416-05-35
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

От 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. Възложителят ще заплаща доставеното количаство ел. енергия по цена 104,00 лв без ДДС за един MWh, вместо по 79,03 лв без ДДС. За предвидените промени е подписано допълнително споразумение №111/31.01.2019 г.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

С писма с изх.№МЕ-5052/23.11.2018 г. изх.№МЕ-5152/20.12.2018 г. Изпълнителят на договора предлага от 01.01.2019 г. увеличение с 31,6% на цената на доставка на ел. енергия, която по договор е 79,03 лв/MWh. Като мотив за това са посочили многокротното увеличение на закупуване на ел. енергия на "Българска Независима Енергийна Борса" ЕАД, дължаща се на непазарното отношение на основните продавачи на свободния пазар. Предложенато от изпълнителя цена е значително по-ниска от цената на "Доставчик от последна инстанция" ( за м. Декември, 2018 г. е 128,85 лв MWh), към който Възложителят следва да премине към евентуално прекратяване на договора. Цената се увеличава с 31,6 % за срок от три месеца.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
128726      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
154471      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва