Деловодна информация
00035
08-00-51.3 27/05/2022 (дд/мм/гггг)
не
00035-2016-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Община Костинброд 000776363
ул. Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Теодора Гогова - зам.-кмет +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.ifm +359 72168777

Интернет адрес/и

www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/8897

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Костинбродза проектно предложение ОП-2016-5
71320000      
Услуги

II.2) Описание

изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Костинбродза проектно предложение
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

община Костинброд

Проектиране с изготвяне на Инвестиционни проекти във фаза техничеки. Предметът на договора трябва да включва дейностите подробно описани в Техническото задание, което е неразделна част от договора. Съдържанието и обема на авторския надзор е определен в Закона за устройство на територията
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
30

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  745734 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
126       Изготвяне на технически проект и изпълнението на авторски надзор за Община Костинбродза проектно предложение:

V.2) Възлагане на поръчката

04/08/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дженерис АД 200084573
район р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81
София BG411 1404 България
generisad@gmail.com +359 24166418
www.generis.bg +359 24166418
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

184540.39      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Охват:Изгражданена ул.Тунджа-от ОТ477 през ОТ484 до площада; ул.Синчец-от ОТ470 до ОТ482;ул.Янтра-от ОТ477 до ОТ581; ул.Букет-от ОТ487 до ОТ483/484; ул.Преспа-от ОТ539 до ул.1-ви май; ул.Крайбрежна-от ОТ577 до ОТ 637; ул.Филип Тотю-от ОТ637 до ОТ636; ул.Яворов-от ОТ523 до ОТ533; ул.Герена-от ОТ769 до ОТ618; ул.Хаджи Димитър–от ОТ768 до 770Б; ул.Шейново-от ОТ684 до ОТ756;Изграждане на ул. Витоша от ОТ309 до ОТ341; ул.Пирин-от ОТ1015 до ул.Момчил Войвода; ул.Гео Милев-от ОТ341 до ОТ348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ - от ОТ 361 до ОТ 651.Подписан е протокол №96 от 28.05.2018 г. за прилагане на изменените правила с Насоки и изисквания за кандидатстване по втори прием по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ от подмярка 7.2„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от (ПРСР) 2014-2020 г, приложение към Договора.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.2, вр. с чл.196, ал.5 и чл.27 от ЗОП - 10 дни от уведомлението( чл.120 от ЗОП - отменен)
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Костинброд - юрисконсулти
ул.Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
www.kostinbrod.bg +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/05/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

71320000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG412

община Костинброд

Услуга по проектиране с изготвяне на Инвестиционни проекти във фаза техничеки. Предметът на договора трябва да включва дейностите подробно описани в Техническото задание, което е неразделна част от договора. Съдържанието и обема на авторския надзор е определен в Закона за устройство на територията.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
30

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

62468.27      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Дженерис АД 200084573
район р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл. 102, вх. Г, ет. 7, ап. 81
София BG411 1404 България
generisad@gmail.com +359 24166418
www.generis.bg +359 24166418
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

1. Изменя се чл.3, ал.1 от договора, като:
вместо:184540.39 лева - става: 62468.27 лева;
за дейност 1: вместо: 153784.00 лева - става: 52056.89 лева;
за под дейност 1.1: вместо: 85083.00 лева - става: 0.00 лева;
за поддейност 1.2.: вместо: 68701.00 лева - става: 52056.89 лева;
за дейност 2: вместо: 30756.39 лева - става: 10411.38 лева;
за поддейност 2.1.: вместо: 17016.24 лева - става: 0.00 лева;
за поддейност 2.2.: вместо: 13740.15 лева - става: 4823.99 лева
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

нововъзникнали обстоятелства, изразяващи се в променени изисквания за допустими процентно измерими стойности за изпълняваната услуга/и спрямо стойността на сройтелството и намален обхват на допустимите за финансиране проектни предложения, определени от Комитета за наблюдение на „Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г.”, определил намаление в обхват на дейностите, за втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, за което са приложими насоките, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР, както и без да се променя изпълнителя, предмета и вида на дейности по договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
184540.39      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
62468.27      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва