Деловодна информация
00035
08-00-51.4 26/05/2022 (дд/мм/гггг)
не
00035-2016-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

община Костинброд 000776363
ул. Охрид №1
Костинброд BG412 2230 България
Теодора Гогова - зам.-кмет +359 72168712
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168777

Интернет адрес/и

www.kostinbrod.bg

http://kostinbrod.bg/archives/8894

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Консултантски услуги, за подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по деиности по проектно предложение ОП 2016-4
79400000      
Услуги

II.2) Описание

Консултантски услуги, за подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по деиности по проектно предложение
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

община Костинброд

съществяване на консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по допустимите дейности за проектно предложение: „Изграждане на ул. „Тунджа“ - от ОТ 477 през ОТ 484 до площада; ул. „Синчец“ - от ОТ 470 до ОТ 482;ул. „Янтра“ - от ОТ 477 до ОТ 581; ул. „Букет“ - от ОТ 487 до ОТ 483/484; ул. „Преспа“ - от ОТ 539 до ул. „1-ви май“; ул. „Крайбрежна“ - от ОТ 577 до ОТ 637; ул. „Филип Тотю“ - от ОТ 637 до ОТ 636; ул. „Яворов“ - от ОТ 523 до ОТ 533; ул. „Герена“ - от ОТ 769 до ОТ 618; ул. „Хаджи Димитър“ –- от ОТ 768 до 770Б; ул. „Шейново“ - от ОТ 684 до ОТ 756; и проектно предложение: „Изграждане на ул. Витоша - от ОТ309 до ОТ 341; ул. „Пирин“ - от ОТ 1015 до ул. Момчил Войвода; ул. „Гео Милев“ - от ОТ 341 до ОТ 348; и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
120
мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

 (напр. 2015/S 123-123456)   и  750963 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
142       Консултантски услуги, за подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по деиности по проектно предложение

V.2) Възлагане на поръчката

10/09/2016 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Обединение – консултантски и юридически услуги 177005445
ж.к. Стрелбище, ул.”Кестенова гора” №8
София BG411 1404 България
correkt.consulting@gmail.com +359 886655086
www.correkt.consulting +359 886655086
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД 203146222
р-н Красно село, квартал Бели брези, ул. Битоля 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12
София BG411 1680 България
correkt.consulting@gmail.com +359 888828163
www.correkt.consulting +359 886655086
да

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Техно Маг ЕООД 200109724
р-н Овча купел, квартал Горна баня, ул. Равнище № 43
София BG411 1614 България
tehnomageood@gmail.com +359 887477198
www.tehnomageood.bg +359 886655086
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

121000      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Подписан е протокол №97 от 28.05.2018 г. с койте се изразява волята на страните, да не се създава неяснота, по отношение тълкуване и прилагане на клаузи от договора, за прилагане на изменените правила с Насоки и изисквания за кандидатстване по втори прием по процедура „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г, и за защита на взаймния интерес по ЗЗД, за което същия е приложение към Договор № 142 от 10.09.2016 г.,при намаляване на цените, за привеждане на същите в съответствие с нововъзникнали обстоятелства, изразяващи се в променени изисквания за допустими % измерими стойности за възложените услуги, спрямо стойност за СМР в проектното предложение

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.2, във връзка с чл.196, ал.5 и чл.27 от ЗОП, в 10 дневен срок от уведомлението,
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
община Костинброд - юрисконсулти
ул. Охрид №1
Костинброд 2230 България
kostinbrod.bg@gmail.com +359 72168712
http://kostinbrod.bg/archives/8894 +359 72168777

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/05/2022 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

79400000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG412

община Костинброд

Консултантски услуги за община Костинброд, свързани с подготовка за кандидатстване за подпомагане и последващо управление, отчитане и подготовка на тръжни процедури за избор на изпълнители по допустимите дейности за проектно предложение.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
120
мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

20822.76      BGN
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Обединение – консултантски и юридически услуги 177005445
ж.к. Стрелбище ул. „Кестенова гора“ № 8
София BG411 1404 България
correkt.consulting@gmail.com +359 886655086
www.correkt.consulting.bg +359 886655086
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КОРЕКТ КОНСУЛТИНГ ГРУП ООД 203146222
р-н Красно село, квартал Бели брези, ул. Битоля 4, вх. Б, ет. 4, ап. 12
София BG411 1680 България
correkt.consulting@gmail.com +359 888828163
www.correkt.consulting.bg +359 886655086
да

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Техно Маг ЕООД 200109724
р-н Овча купел, квартал Горна баня, ул. Равнище № 43
София BG411 1614 България
tehnomageood@gmail.com +359 887477198
www.tehnomageood.bg +359 886655086
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Допуска се изменение ве чл.2, ал.1 от договора, като:
вместо: 121000,00 лева - става: 20822,76 лева;
за дейност 1- вместо: 60500,00 лева - става:10411,38 лева;
поддейност 1.1.- вместо: 33570,00 лева - става: 0,00 лева;
поддейност 1.2. - вместо: 26930,00 лева - става: 10411,38 лева
за дейност 2. - вместо: 60500,00 лева - става: 10411,38 лева;
поддейност 2.1. - вместо: 33570,00 лева - става: 0,00 лева;
поддейност 2.2. - вместо: 26930,00 лева - става: 10411,38 лева;
променя се Приложение: Подробна ценова разбивка на стойностите по чл.2, ал.1 от Договор № 142 от 10.09.2016 г. - приложение 7
з
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

нововъзникнали обстоятелства, изразяващи се в променени изисквания за допустими процентно измерими стойности за изпълняваната услуга/и спрямо стойността на сройтелството и намален обхват на допустимите за финансиране проектни предложения, определени от Комитета за наблюдение на „Програмата за развитие на селските райони за програмен период 2014-2020 г.”, определил намаление в обхват на дейностите, за втория прием на заявления за подпомагане по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, за което са приложими насоките, утвърдени от ръководителя на Управляващия орган на ПРСР, както и без да се променя изпълнителя, предмета и вида на дейности по договора.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
121000      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
20822.76      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва