Деловодна информация
00272
2660 06/08/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
06/08/2021 (дд/мм/гггг)
00272-2020-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
с.Ружинци BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/2020/06/11/voda/

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Бело поле и село Ружинци, община Ружинци” по две обособени п
45231300      
Строителство

II.2) Описание

Реконструкция и изграждане на нови участъци на вътрешната водопроводна мрежа на село Ружинци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на Възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.
Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar.
Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м, в това число главни водопроводни клонове - Гл.клон I, Гл.клон II, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини както следва:
• Реконструкция на 9159 м с тръби DN90, РЕ100 PN10 и DN110, РЕ 100 PN10;
• Изграждане на нови 4143 м с тръби DN90, РЕ100 PN10
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
180

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка е осигурено въз основа на договор № 05/07/2/0/00288/08.10.2018 г. и Анекс №1 от 15.03.2019г. за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014г.-2020г.
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 195-470857 (напр. 2015/S 123-123456)   и  995891 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
227    2   договор за строителство

V.2) Възлагане на поръчката

21/09/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛЮНИК“ ЕООД 175251156
гр. Драгоман, ул. „Синчец“ № 6
Драгоман BG412 2210 България
office@lyunik.bg +359 888718400
http://office@lyunik.bg +359 888718400
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

2958893.87      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не е приложимо
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/08/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

45231300      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на проекта е реконструкция и доизграждане на част от водопроводната мрежа на с. Ружинци на базата на изготвено идейно решение на цялото населено място и определен съгласно изискванията на Възложителя обхват, включващ участъците с регистрирана висока честота на аварии и обслужващи най-голям дял от абонатите.
Предвижда се подмяна на остарелите азбестоциментови тръби и изграждане на нови участъци с тръби от полиетилен марка 100 и налягане PN 10bar.
Клоновете от водопроводната мрежа на с. Ружинци, предмет на обособената позиция, са с обща дължина 13 302 м, в това число главни водопроводни клонове - Гл.клон I, Гл.клон II, както и част от второстепенната мрежа с диаметри и дължини както следва:
• Реконструкция на 9159 м с тръби DN90, РЕ100 PN10 и DN110, РЕ 100 PN10;
• Изграждане на нови 4143 м с тръби DN90, РЕ100 PN10
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
180

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

2958892.32      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

„ЛЮНИК“ ЕООД 175251156
гр. Драгоман, ул. „Синчец“ № 6
Драгоман BG412 2210 България
office@lyunik.bg +359 888718400
http://office@lyunik.bg +359 888718400
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Договор № 227 от 21.09.2020 г. се изменя с допълнително споразумение № 190/ 05.08.2021 г. От одобрението на проекта до стартиране на неговото изпълнение пътната настилка е компрометирана и разрушена допълнително, а именно водопроводни клонове подадени по Договор като видове СМР за рязане, разкъртване, извозване на стар асфалт и след изтегляне на нов водопровод за-възстановяване на асфалтовата настилка се оказва че на места изцяло липсва или няма как технологично да се възстанови настилката. При изпълнение на СМР се оказа че количествата Сградни водопроводни отклонения са по-малко от предвидените. С оглед на това възниква изпълнението или отпадането на определени количества СМР.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

С оглед на това, че работния проект е изработен и одобрен през 2016г., а строителните дейности се изпълняват през 2021г., в процеса на извършване на СМР бяха констатирани значителни разминавания от предвидените количества СМР в одобреният инвестиционен проект и действителните количества СМР на обекта. От одобрението на проекта до стартиране на неговото изпълнение пътната настилка е компрометирана и разрушена допълнително, а именно водопроводни клонове подадени по Договор като видове СМР за рязане, разкъртване, извозване на стар асфалт и след изтегляне на нов водопровод за-възстановяване на асфалтовата настилка се оказва че на места изцяло липсва или няма как технологично да се възстанови настилката. При изпълнение на СМР се оказа че количествата Сградни водопроводни отклонения са по-малко от предвидените. С оглед на това възниква изпълнението или отпадането на определени количества СМР.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
2958893.87      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
2958892.32      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва