Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
ЦУ-02-358 31/05/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
31/05/2021 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Национална служба за съвети в земеделието 130339616
ул. Баско шосе № 7
София BG411 1331 България
Бисер Тодоров +359 28100981 / +359 882447970
btodorov@naas.government.bg +359 28100981

Интернет адрес/и

https://www.naas.government.bg/

https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/4524

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на преносими компютри за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
30200000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на преносими компютри за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. "Банско шосе" № 7 Национална служба за съвети в земеделието

Поръчката включва доставка на преносими компютри за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-24/ 20.11.2019 г., с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, обособена позиция № 2 „Доставка на преносими компютри“
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 19/05/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 158-385514 (напр. 2015/S 123-123456)   и  990720 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ЦУ-02-507       Доставка на преносими компютри за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

V.2) Възлагане на поръчката

12/08/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД 175154262
ул. Самоковско шосе 2 ет.4 офис 8.3
София BG411 1540 България
stefan@qelectronic.com +359 24442450
http://www.qelectronic.com/ +359 24442450
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

18150      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

не подлежи на обжалване
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

30000000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

Централно управлние на НССЗ в гр. София и на място в офисите на 27-те Териториални областни офиси

Удължаване срока на договора до 31.12.2021 г. или до достигане на максималната стойност по договора, или до сключване на ново Рамково споразумение с предмет „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации"
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/12/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

18150      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД 175154262
ул. Самоковско шосе 2 ет.4 офис 8.3
София BG411 1540 България
stefan@qelectronic.com +359 24442450
http://www.qelectronic.com/ +359 24442450
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Допълнително рамково споразумение №1/13.04.2021 г. към Рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г. срокът на Рамково споразумение № СПОР-29/22.11.2019 г. се удължава до 31.12.2021 г.
или до достигане на максималната стойност по договора, или до сключване на договор въз основа на подписано ново рамково споразумение със същия предмет по процедура на ЦОП, което от трите събития настъпи първо.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Очаква се сключване на ново Рамково Споразумение
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
18150      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
18150      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва