Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
ЦУ-02-357 31/05/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
31/05/2021 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Национална служба за съвети в земеделието 130339616
ул. Баско шосе № 7
София BG411 1331 България
Бисер Тодоров +359 28100981 / +359 882447970
btodorov@naas.government.bg +359 28100981

Интернет адрес/и

https://www.naas.government.bg/

https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/4519

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на копирна хартия за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
30197644      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на копирна хартия за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30197644      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

адресите на Централно управление на НССЗ гр. София, ул. Банско шосе 7 и 27-те териториални областни офиси с адреси в областните градове на страната

Поръчката включва доставка на копирна хартия за нуждите на централно управление и 27-те териториални областни офиси на НССЗ по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. с предмет „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации"
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 07/06/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2020/S 154-376703 (напр. 2015/S 123-123456)   и  990177 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ЦУ-02-496       Доставка на копирна хартия за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

V.2) Възлагане на поръчката

06/08/2020 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МУЛТИКО 92 ООД 040606358
ул. Шандор Петьофи 25
София BG411 1540 България
office@multico.bg +359 70020740
http://www.multico.bg/ +359 70020740
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

15969.90      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

не подлежи на обжалване
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

30197644      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG


Удължаване срока на договора до 08.12.2021 г. или до достигане на максималната стойност по договора, или до сключване на ново Рамково споразумение с предмет „Доставка на копирна хартия за органите на изпълнителната власт и техните администрации"
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 08/12/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

15969.90      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

МУЛТИКО 92 040606358
ул. Шандор Петьофи 25
София BG411 1540 България
office@multico.bg +359 70020740
http://www.multico.bg/ +359 70020740
не

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

Допълнително рамково споразумение №1/26.02.2021 г. към Рамково споразумение № СПОР-9/08.06.2020 г. срокът на Рамково споразумение СПОР-9/08.06.2020 г. се удължава до 08.12.2021 г.
или до достигане на максималната стойност по договора, или до сключване на договор въз основа на подписано ново рамково споразумение със същия предмет по процедура на ЦОП, което от трите събития настъпи първо.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Очаква се сключване на ново Рамково Споразумение
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
15969.90      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
15969.90      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва