Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
ДАЕУ-5291 30/03/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
30/03/2021 (дд/мм/гггг)
00210-2019-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Държавна агенция Електронно управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко 6
София BG411 1000 България
Мартина Митрева, старши юрисконсулт в дирекция Обществени поръчки +359 29492080
mmitreva@e-gov.bg +359 29492433

Интернет адрес/и

https://e-gov.bg/wps/portal/agency/home

https://www2.e-gov.bg/bg/zop/zop2016

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)
30213000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление“(ДАЕУ)
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6.

Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление" чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
30

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2021/S 055-137203 (напр. 2015/S 123-123456)   и  1009456 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
16       Доставка на преносими компютри за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление (ДАЕУ)

V.2) Възлагане на поръчката

02/03/2021 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД 175154262
ул. Самоковско шосе № 2Л, ТЦ Боила, ет. 4, оф. 8.3
София BG411 1138 България
stefan@qelectronic.com +359 24442488
http://www.qelectronic.com/index.php +359 24442488
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

135218      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Настоящото обявление не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

30213000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

Мястото на изпълнение на поръчката е гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко 6.

Доставка на 45 бр. [КПУ-2.1] преносим компютър I вид и 44 бр. [КПУ-2.2] преносим компютър II вид, за нуждите на Държавна агенция „Електронно управление" чрез Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП), въз основа на сключено Рамково споразумение № СПОР-24/20.11.2019 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“, Обособена позиция № 2: „Доставка на преносими компютри“.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
30

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

135218      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

КЮ ЕЛЕКТРОНИК ЕООД 175154262
ул. Самоковско шосе № 2Л, ТЦ Боила, ет. 4, оф. 8.3
София BG411 1138 България
stefan@qelectronic.com +359 24442488
http://www.qelectronic.com/index.php +359 24442488
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

С Допълнително споразумение № 1 от 26.03.2021 г. към Договор 16/02.03.2021 г. Възложителят и Изпълнителят се споразумяват за следното: I. Предложеният от Изпълнителя процесор в конфигурацията с марка и модел „Lenovo 15IMH05“ за [КПУ-2.2] Преносим компютър II вид, а именно „Intel Core i5-10200H“, с параметри „4 физически ядра, с честота 4,1 GHz в турбо режим, 8 MB Cache“, се заменя с процесор „Intel Core i5-10300H“, с параметри „4 физически ядра, с честота 4,5 GHz в турбо режим, 8 MB Cache“.
II.Всички останали клаузи на Договор № 16 от 02.03.2021 г. остават без изменение, включително единичната и общата ценa за [КПУ-2.2] Преносим компютър II вид, посочени в Ценовото предложение, представляващо Приложение № 3 от договора.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Постъпило е писмо с рег. № ДАЕУ-4509/17.03.2021 г. от Изпълнителя, с което Възложителят е уведомен за събитие, настъпило след сключване на Договор № 16/02.03.2021 г., а именно, че поради пандемията има глобално търсене на преносими компютри за домашна работа и онлайн обучения и в резултат на това - недостиг на компоненти за производството им, което води до забавяне на доставките или промяна в конфигурациите. Възложителят е назначил комисия, дала становище с Доклад № 491/23.03.2021 г., в резултат на което е сключено допълнителното споразумение.
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
135218      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
135218      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва