Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
ЦУ-02-19 15/01/2021 (дд/мм/гггг)
да
да
15/01/2021 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Национална служба за съвети в земеделието 130339616
ул. Баско шосе № 7
София BG411 1331 България
Иванка Тодорова +359 28100990 / +359 889102616
itodorova@naas.government.bg +359 28100992

Интернет адрес/и

https://www.naas.government.bg/

https://www.naas.government.bg/bg/1036/3384/4029

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Услуги по почистване, щадящо околната среда, за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
90911200      
Услуги

II.2) Описание

Услуги по почистване, щадящо околната среда, за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90911200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Поръчката включва почистване на помещения на Централно управление на НССЗ, с адрес: гр. София, ул. Банско шосе №7 по условията на сключено Рамково споразумение № СПОР 28 от 21.12.2017 г. с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда“
Услугата включва почистване на помещения на ЦУ на НССЗ в гр. София.
Обща площ (включва работни помещения, сервизни, стълбища и общи помещения):
— ет. 1 — 700 м2,
— ет. 2 — 700 м2,
— ет. 3 — 700 м2,
— ет. 4 — 50 м2,
— пристройка — 400 м2.
Почистването се извършва извън работното време на НССЗ, което е от 9:00 до 17:30 ч.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/01/2021 (дд/мм/гггг)

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 019-040696 (напр. 2015/S 123-123456)   и  890727 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ЦУ-02-33       Услуги по почистване щадящо околната среда за нуждите на Национална служба за съвети в земеделието

V.2) Възлагане на поръчката

17/01/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Це Ес Ге България ООД 040500091
ул. Георги Минчев № 15-17
София BG411 1505 България
office@csg.com +359 297143608
www.csgbg.com +359 28700082
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

52833.45      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Не подлежи на обжалване.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/01/2021 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

90911200      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Удължаване срока на договора до 31.05.2021 г. или до достигане на максималната стойност по договора, или до сключване на договор във връзка с ново Рамково споразумение с предмет „Услуги по почистване, щадящи околната среда"
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
 / 31/05/2021 (дд/мм/гггг)

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

52833.45      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Це Ес Ге България ООд 040500091
ул. Георги Минчев № 15-17
София BG411 1505 България
office@csgbg.com +359 29713608
www.csgbg.com +359 28700082
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

С писмо № 91-00-290/28.09.2020 г. към Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. срокът на Рамково споразумение № СПОР-28/21.12.2017 г. се удължава до 31.05.2021 г.
Във връзка с този факт с допълнително споразумение № ЦУ-02-662/15.12.2020 г. към договор № ЦУ-02-56 от 10.02.2020 г. срокът на договор № ЦУ-02-56 от 10.02.2020 г. се удължава до 31.05.2021 г. или до достигане на максималната стойност по договора, или до сключване на договор въз основа на подписано ново рамково споразумение със същия предмет по процедура на ЦОП, което от трите събития настъпи първо.
VII.2.2) Причини за изменение
НЕ


ДА

Очаква се сключване на ново Рамково Споразумение
VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
52833.45      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
52833.45      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва