Деловодна информация
01175
ФС-01-33-67 21/12/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
21/12/2020 (дд/мм/гггг)
01175-2019-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за изменение

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 

Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН (ИЕМПАМ) 175905638
ул.Акад. Георги Бончев бл.25
София BG411 1113 България
Наталия Вучева - гл.счетоводител на ИЕМПАМ +359 29792311
n.vucheva@bas.bg +359 28710107

Интернет адрес/и

http://www.iempam.bas.bg/

http://www.iempam.bas.bg/current.html

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение на функциите на координатор на балансираща стандартна група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН.
09310000      
Доставки

II.2) Описание

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

В обект на Възложителя на територията на гр. София, Р България.

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Настоящото Обявление се отнася за Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
18

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не
 Раздел IV:Процедура

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

2019/S 155-382107 (напр. 2015/S 123-123456)   и  927092 (напр. 123456)
Раздел V: Възлагане на поръчката
ОП-04-02/31.07.2019 г.       Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей

V.2) Възлагане на поръчката

31/07/2019 (дд/мм/гггг)
V.2.2) Информация относно оферти
не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
бул. ''България'' № 118
София BG411 1618 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
+359 24169843
да

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

28867.46      BGN
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

В чл. 4, ал. 2 от договора е записано, че на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при съгласие на страните, срокът за изпълнение на договора може да бъде удължен с до 6 (шест) месеца. Така общият срок за изпълнение на договора може да бъде до 24 месеца.
В т. V.2.4), VII.1.6) и VII.2.3) е посочена прогнозна стойност на поръчката за срок от 18 месеца. Тази стойност не е нито минимална нито максимална и по време на изпълнение на договора може както да бъде надвишена, така и да не бъде достигната. Окончателната стойност на поръчката ще се определи на база действително извършени плащания от Възложителя към Изпълнителя за действително потребените количества ел. енергия.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за избор на Изпълнител може да се обжалва в 10-дневен срок от получаването му. Ред за подаване на жалби - съгласно Глава двадесет и седма от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/12/2020 (дд/мм/гггг)

Раздел VII: Изменения по поръчката

VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията

09310000      
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове 2
VII.1.3) Място на изпълнение
BG411

В обект на Възложителя на територията на гр. София, Р България.

Предметът на обществената поръчка е доставка на нетна електрическа енергия за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН. Настоящото Обявление се отнася за Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН. Възложителят е посочил в Приложение № 1а към Техническата спецификация действително изразходените количества ел. енергия за едногодишен период от 01.11.2017 г. до 31.10.2018 год. Посочено е и прогнозното потребление за следващ период от 18 месеца и 24 месеца - в Приложение № 1б. Изпълнителят трябва да изпълнява и функциите на координатор на балансираща група. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите.
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за закупуване
24

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

28867.46      BGN
не

VII.1.7) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Мост Енерджи АД 201325372
бул. ''България'' № 118
София BG411 1618 България
office@mostenergy.eu +359 24169843
+359 24169843
да

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията

На основание чл. 4, ал. 2 от Договор № ОП-04-02/31.07.2019 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), срокът на договора се удължава с 6 (шест) месеца – до 31.07.2021 г. Промените са извършени с Допълнително Споразумение № 1 от 01.12.2020 г. към Договора.
VII.2.2) Причини за изменение
ДА

На основание чл. 4, ал. 2 от Договор № ОП-04-02/31.07.2019 г., във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), срокът на договора се удължава с 6 (шест) месеца – до 31.07.2021 г. Промените са извършени с Допълнително Споразумение № 1 от 01.12.2020 г. към Договора.
НЕ

VII.2.3) Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)
28867.46      BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
28867.46      BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва