Деловодна информация
00113МБАЛ Д-р Н. Василиев АД
1035 09/04/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/04/2020 (дд/мм/гггг)
00113-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

43 09/04/2020 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
МБАЛ Д-р Никола Василиев АД 109080582
пл. 17-ти Януари №1
Кюстендил BG415 2500 България
Бойко Георгиев +359 878470893
mbal_kn@abv.bg +359 78550231

Интернет адрес/и

www.mbalkn.com

http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha/op-pp


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
29 12/03/2020 (дд/мм/гггг)
00113-2020-0004

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 1 от ЗОП


IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Многобройния и разнообразен предмет на процедурата предполага разглеждане и оценяване на офертите и мострите от комисия, състояща се от поне от 15 члена-представители на отделните отделения, ползващи различни консумативи, както и външни лица, провеждането на заседанията на която ще наруши забраната за събиране на повече от двама възрастни на публично място, въведена със Заповед №РД01-124/13.03.2019г. и Заповед №РД01-131/17.03.2020г., както и указанията на кризисния щаб, и ще постави в риск здравето и живота на представители на участниците, желаещи да присъстват по време на работата на комисията, и на членовете на комисията, с оглед въведената в страната пандемична обстановка от COVID-19, която не е можело да бъде предвидена към момента на обявяване на процедурата. Продължаването на срока за представяне на оферти и започване работата на комисията не накърнява по никакъв начин правата и интересите на участниците и възложителя, и е насочена единствено и само към спазване указанията на кризисния щаб, спазване на извънредното законодателство и предотвратяване разпространението на COVID-19, както и опазване здравето и живота на участниците в процедурата и членовете на комисията.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Жалби се подават пред комисията за защита на конкуренцията по реда на чл . 196 от ЗОП, при спазване на срока посочен в чл . 197 а л . 1 и а л . 2 от ЗОП. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение и допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП


09/04/2020 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

д-р Александър Стефанов Величков изпълнителен директор

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

МБАЛ д-р Никола Василиев АД 109080582
пл. 17-тия Януари 1
Кюстендил BG415 2500 България
Бойко Георгиев +359 878470893
mbal_kn@abv.bg +359 35978550231

Интернет адрес/и

www.mbalkn.com

http://www.mbalkn.com/index.php/profil-na-kupuvacha

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на мед. изделия и консумативи
33140000      
Доставки

Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на МБАЛ "Д-р Н. Василиев" АД гр. Кюстендил по позиции съгласно Приложения № 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7
Раздел VI: Допълнителна информация
09/04/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 965212 (година и номер на документа)
2020/S 055-130231 (напр. 2015/S 123-123456)   965212
13/03/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
14/04/2020 (дд/мм/гггг)
16:00
15/05/2020 (дд/мм/гггг)
16:00
IV.2.7
15/04/2020 (дд/мм/гггг)
08:00
18/05/2020 (дд/мм/гггг)
08:00Многобройния и разнообразен предмет на процедурата предполага разглеждане и оценяване на офертите и мострите от комисия, състояща се от поне от 15 члена-представители на отделните отделения, ползващи различни консумативи, както и външни лица, провеждането на заседанията на която ще наруши забраната за събиране на повече от двама възрастни на публично място, въведена със Заповед №РД01-124/13.03.2019г. и Заповед №РД01-131/17.03.2020г., както и указанията на кризисния щаб, и ще постави в риск здравето и живота на представители на участниците, желаещи да присъстват по време на работата на комисията, и на членовете на комисията, с оглед въведената в страната пандемична обстановка от COVID-19, която не е можело да бъде предвидена към момента на обявяване на процедурата. Продължаването на срока за представяне на оферти и започване работата на комисията не накърнява по никакъв начин правата и интересите на участниците и възложителя, и е насочена единствено и само към спазване указанията на кри

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва