Деловодна информация
00210Централен орган за покупки /предишно - Дирекция "Централно звено за финансиране и договаряне" /ЦЗФД/ към Министерство на финансите /МФ//
92-06-73/19 06/03/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
06/03/2020 (дд/мм/гггг)
00210-2017-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Обявление за изменение или допълнителна информация

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Агенция по вписванията 131282355
ул Елисавета Багряна 20
София BG411 1111 България
Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел ПОАНД в дирекция ПОЧРД +359 29486-172
a.georgieva@registryagency.bg +359 29486-194

Интернет адрес/и

https://portal.justice.government.bg/home/index/ff303cef-5d5f-42e9-8085-db51d049860a

https://portal.justice.government.bg/home/index/15c9419c-67c6-454c-9e59-528e8ca0fa1f

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията 92-06-73/19
39122100      
Доставки

Доставка и монтаж на офис-мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията.
Доставка и монтаж на метални архивни шкафове - 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и Централно управление на Агенция по вписванията;
Доставка на посетителски столове - 30 бр.
Раздел VI: Допълнителна информация
06/03/2020 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2020 - 108492 (година и номер на документа)
2020/S 046-108492 (напр. 2015/S 123-123456)   962925
02/03/2020 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
II.2.4

Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане за нуждите на Агенция по вписванията.
Видове горива и техните прогнозни количества:
1. Бензин А95 Н — 10 000 литра.
2. Дизелово гориво — 10 000 литра.

Доставка и монтаж на офис мебели и столове за нуждите на Агенция по вписванията.
Доставка и монтаж на метални архивни шкафове — 350 бр., с 3 рафта, за нуждите на регионалните дирекции и централно управление на Агенция по вписванията;
Доставка на посетителски столове — 30 бр.Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва