Деловодна информация
0887
480 09/10/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
09/10/2018 (дд/мм/гггг)
00887-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление за изменение или допълнителна информация

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)

35 09/10/2018 (дд/мм/гггг)

І: Възложител:

I.1) Наименование и адрес
Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД 115516059
ул. Княз Борис І № 51
Първомай BG42 4270 България
Гинка Балева +359 0896835045
mbal_par@abv.bg +359 03363165

Интернет адрес/и

www.mbal-parvomay.com

http://mbal-parvomay.com/периодични-доставки-на-медицински-ко-2/


II: Административна информация:
II.1) Процедурата е открита с:
28 31/08/2018 (дд/мм/гггг)
1-2018
00887-2018-0001

ІIІ: Правно основание:
Чл. 100, ал. 7, т. ___ от ЗОП

1

IV: Одобрявам:

Обявлението за изменение или за допълнителна информация


VI: Допълнителна информация

Възложителят по собствена инициатива на основание чл. 100, ал.6 от ЗОП е направил промени (корекции) в описателния документ ( Документация за участие в откритата процедура ), посочени в поправката на обявлението. Промените, макар и да не са съществени и да не внасят изменения в условията на обявената поръчка и процедурата, поради това че са направени след срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП, обуславят удължаване на оповестените с първоначалното обявление с срок за подаване на оферти, респ. дата/ час за отварянето им.

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.2.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от ЗОП.


09/10/2018 (дд/мм/гггг)

VII: Възложител

Румяна Димитрова Бойлова Управител

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Директива 2014/23/ЕС/ЗОП

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

  Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално
 предвидените крайни срокове или да се стартира нова процедура.

не
 Раздел I: Възлагащ орган/възложител
(както е посочено в оригиналното обявление)

I.1) Наименование и адреси 1

Многопрофилна болница за активно лечение – Първомай ЕООД 115516059
ул. Княз Борис І № 51
Първомай BG42 4270 България
Гинка Балева +359 0896835045
mbal_par@abv.bg +359 03363165

Интернет адрес/и

www.mbal-parvomay.com

http://mbal-parvomay.com/периодични-доставки-на-медицински-ко-2/

Раздел II: Предмет (както е посочено в оригиналното обявление)

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на " МБАЛ- Първомай " 1-2018
33140000      
Доставки

„Периодични доставки на медицински консумативи, лабораторни реактиви и дезинфектанти за нуждите на „МБАЛ-Първомай” ЕООД гр. Първомай”. Доставките се извършват след периодично повтарящи се заявки с транспорт на Изпълнителя до болничната аптека на Възложителя, в предвидени прогнозни /приблизителни/ количества, по позиции, съгласно спецификация в табличен вид, приложена към утвърдената от възложителя документация за участие.
Раздел VI: Допълнителна информация
09/10/2018 (дд/мм/гггг)

VI.6) Препратка към оригиналното обявление

TED eSender

TED14  
2018 - 384260 (година и номер на документа)
2018/S 169-384260 (напр. 2015/S 123-123456)   865493
31/08/2018 (дд/мм/гггг)
Раздел VII: Промени

VII.1) Информация за коригиране или добавяне

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление 1 (моля, укажете съответния раздел и номер на параграф в оригиналното обявление
IV.2.2
15/10/2018 (дд/мм/гггг)
16:00
24/10/2018 (дд/мм/гггг)
16:00
IV.2.7
16/10/2018 (дд/мм/гггг)
10:00
25/10/2018 (дд/мм/гггг)
10:00Възложителят по собствена инициатива на основание чл. 100, ал.6 от ЗОП е направил промени (корекции) в описателния документ ( Документация за участие в откритата процедура ) - премахнато е изискването за въведена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 13485:2012 в раздел VІ т.3.2 от документацията за участие, дублиращо се с такова, посочено и в раздел ІV т.9. Промените, макар и да не са съществени и да не внасят изменения в условията за изпълнение на обявената поръчка и процедурата, поради това че са направени след срока по чл.100, ал. 3 от ЗОП, обуславят удължаване на оповестените срок за подаване на оферти, респ. дата/ час за отварянето им.Във връзка с настоящето обявление за изменения възложителят указва на заинтересованите лица, че публикуваното на профила на купувача разяснение №2 от 05.10.2018 г. е изгубило значение и не следва да се взема предвид.

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва